ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು

0
8794

ನಾನು- ಪರಿಚಯ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ :

ಮೂಲತಃ ಕೋಶ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿವೆ, ರಿಂಗ್ ಆದರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸೈಟೊಪ್ಲಾಸ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು ದುರ್ಬಲ ಆಮ್ಲಗಳ.

ಇಲ್ಲ 2 ವಿಧಗಳು ಡಿ’acides nucléiques: ಎಲ್’ADN et L’ಅರ್ನ್

Ce sont de longues molécules formées par la répétition dune sous unité appelée nucléotide.

II ನೇ- ರಚನೆ’ADN et de L’ಅರ್ನ್ :

ಎಲ್’ADN est une molécule dune grande importance biologique car elle est le support de l’ಆನುವಂಶಿಕ ಮಾಹಿತಿ. ಎಲ್’information génétique quelle contient est transmise à la descendance donc elle est le principale véhicule du phénomène de l’ಅನುವಂಶಿಕತೆ.

ಎಲ್’ADN est localisé principalement dans le noyau, cependant il existe un ADN dans le cytoplasme c’ಇದೆ’ADN mitochondrial responsable de lhérédité mitochondriale ou maternelle.

ಎಲ್’ARN est localisé essentiellement dans le cytoplasme, ಆದರೆ ಇದು ಕರ್ನಲ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.

ಎಲ್’ADN et lARN sont formés par la répétition de sous unités appelées nucléotides.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಟೈಡ್ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ 3 ಪಕ್ಷಗಳು :

 • ಒಂದು ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ಆಧಾರ
 • ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಐದು ಇಂಗಾಲಗಳು ರೈಬೋಸ್ ಅಥವಾ ಡೀ ಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಮಾಡಲು ಧೈರ್ಯ
 • ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗುಂಪು

Les groupements phosphates et les molécules doses qui composent les acides nucléiques sont identiques et jouent un rôle structurale par contre les bases peuvent être de 4 types et recèlent l’ಆನುವಂಶಿಕ ಮಾಹಿತಿ.

ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಇವೆ :

 • Des composés à « haut potentiel énergétique » dont dépendent lactivation de molécules,
 • ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಹಕಿಣ್ವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು,
 • ಜೀವಕೋಶದ ಹೊರಗಿನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಅಂತರ್ಜೀವಕೋಶದ ಎರಡನೇ ಸಂದೇಶ,
 • Des régulateurs dactivité de protéines.

1- ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ನೆಲೆಗಳ :

ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಥವಾ pyrimidine ಒಂದೋ ಈ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಣುಗಳು.

ಒಂದು- ಪ್ಯೂರಿನ್ ನೆಲೆಗಳ :

ಪ್ಯೂರಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ, ಇದು ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸುರುಳಿ ಆಗಿದೆ 9 atomes 5C et 4N et résultent de la substitution des atomes dhydrogène de lhétérocycle par des radicaux hydroxyles, ಅಮೀನ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಮೀಥೈಲ್.

ಬಿ- pyrimidine ನೆಲೆಗಳ :

ಇದು ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸುರುಳಿ ಆಗಿದೆ pyrimidine ರಿಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿರುವ 6 atomes 4C et 2N et résultent de la substitution des atomes dhydrogène de lhétérocycle par des substituants hydroxyles amines ou méthyles.

ಸಿ- ಪ್ಯೂರಿನ್ ಮತ್ತು pyrimidine ನೆಲೆಗಳ ಭೌತ ಗುಣಗಳನ್ನು :

ಪ್ಯೂರಿನ್ ಮತ್ತು pyrimidine ನೆಲೆಗಳ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾತ್ರವು ನೀಡುತ್ತದೆ :
Une résistance à loxydation
Une absorption caractéristique dans l’ಯುವಿ (ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ)
– ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಮೈನ್ ಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಮತ್ತು pyrimidine ನೆಲೆಗಳ ಹಲವಾರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಂತರಪರಿವರ್ತನಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಾಂಗಿಗಳುಳ್ಳ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ :

 • ಲ್ಯಾಕ್ಟಮ್ keto ಅಥವಾ enol ರೂಪ ಮತ್ತು ಆಕಾರ ಅಥವಾ lactim. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪಿಹೆಚ್ನಲ್ಲಿ keto ರೂಪ ಆಳಿದೆ ಆಗಿದೆ.
 • ಅಮೈನ್ ರೂಪ ಮತ್ತು ಅಮೈನೋ ಗುಂಪಿಗೆ ಇಮೈನ್ ರೂಪ.

La tautomérie est la transformation dun groupement fonctionnel en un autre groupement par :
déplacement simultané dun atome dhydrogéne et
– ಡಿ’un doublet d’électron issu dune double liaison adjacente.

2- OS ಗಳು :

Ce sont des pentoses sous forme furanique quon retrouve dans les nucléotides des acides nucléiques. ಬೀಟಾ-ಡಿ (-) ರೈಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಡಿ(-) 2 ಡೀ ಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್.

ಪೆಂಟೋಸ್ ಇಂಗಾಲದ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಮಾಣುಗಳ ನೆಲೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸೈನ್ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

/Users/adlane/Downloads/m%C3%A9decine/1%C3%A8re ann%C3%A9e/G%C3%A9n%C3%A9tique/Constantine/2/media/image10.jpeg
ಬಿ ಡಿ (-) ribofuranose
/Users/adlane/Downloads/m%C3%A9decine/1%C3%A8re ann%C3%A9e/G%C3%A9n%C3%A9tique/Constantine/2/media/image9.jpeg
ಬಿ ಡಿ (-) 2desoxyribofuranose

3- ಎಲ್’acide phosphorique :

ಎಚ್-0\
ಎಚ್-0-ಪಿ = 0
ಎಚ್-0/
ಫಾಸ್ಪರಿಕ್ ಆಮ್ಲ

4- ಲೆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಸೈಡ್ಗಳನ್ನು :

Un nucléoside résulte de la combinaison covalente dun ose et dun sucre par une liaison beta N glycosidique. Cette liaison osidique unit le carbone 1′ ಆಫ್’ose avec lazote numéro 9 des bases puriques et lazote numéro 1 pyrimidine ನೆಲೆಗಳ.


– ಲೆಸ್ ribonucléosides

– deoxyribonucleosides :

5- ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳು :

ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಸೈಡ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಎಸ್ಟರ್ ಇವೆ, phosphoryl ಗುಂಪು ಮೊನೊಸಾಕ್ರೈಡ್ ಒಂದು ಮುಕ್ತ, OH ಜೋಡಿಸಬಹುದು.

Ribonucleosides 2 ಫಾಸ್ಫರಿಲೀಕರಿಸಿ ಮಾಡಬಹುದು ',3'ಮತ್ತು 5' ಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಟೈಡ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಫಾಸ್ಪರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಣುವಿನ ಎಸ್ಟರೀಕೃತವಾಗುವುದು ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಮೊನೊಸಾಕ್ರೈಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪುಗಳ ಇದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು 2 ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಎಸ್ಟರ್ ನೀಡಲು,3'ಅಥವಾ 3',5'.

Deoxyribonucleosides ಇಂಗಾಲದ ಪರಮಾಣು 2 ರಿಂದ 3 'ಮತ್ತು 5' ರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಿಲೀಕರಿಸಿ 'ಹಾಗಿಲ್ಲ OH ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಎಸ್ಟರ್ 3 ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ' ಮಾಡಬಹುದು,5'.

Adenosine 5′-ಮೋನೊಫಾಸ್ಫೇಟ್ಅನ್ನು (Adenylate. ಎಎಂಪಿ)
Guanosine 5′-ಮೋನೊಫಾಸ್ಫೇಟ್ಅನ್ನು (guanylate. ಜಿಎಂಪಿ)
Cytidine 5′-ಮೋನೊಫಾಸ್ಫೇಟ್ಅನ್ನು (Cytidylate. CMP)
Uridine S’-ಮೋನೊಫಾಸ್ಫೇಟ್ಅನ್ನು (Uridylate. ಯುಎಮ್ಪಿ)


6- Structure dun polynucléotide :

ಒಂದು polynucleotide ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳು ಅಥವಾ deoxyribonucleotides ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, donc cest un polymère de nucléotides. 3 phosphodiester ಸೇತುವೆಯ ಪಕ್ಕದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ನ ಮೊನೊಸಾಕ್ರೈಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ 'ಮೊದಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ನ ಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಭಾಗವನ್ನು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ 5 ಸೇರಿದ್ದರೆ'.

ಈ ರಚನೆಯು ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು

pApGpCpApT = AGCAT

ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಓದಿ d`un polynucleotide :
ರೂಢಿಯಂತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ, OH ಕಡೆಗೆ 5`p 3` ಉಚಿತ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು polynucleotide ಓದುತ್ತದೆ.

7- ರಚನೆ’ADN :ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂಧ ನೆಲೆಗಳ :

ಡಿಎನ್ಎ :
– ಒಸೆ: ಡೀ ಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್
– ಮೂಲಭೂತ: ಎ,ಜಿ,ಸಿ ಮತ್ತು ಟಿ
– ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಟೈಡ್ ಎರಡು ಸರಪಣಿಗಳನ್ನು :
ಎ DNA ಕಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ 2 ಅಥವಾ ಸರಪಳಿಗಳು 2 ಎಳೆಯ polynucleotide.

ಒಂದು- ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು 2 ಸರಪಳಿಗಳು :

ಅವರು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

– Helicoils :

ದಿ 2 chaines de DNA présentent dans lespace une configuration hélicoïdale .Elles senroulent autour dun axe central imaginaire en formant une double hélice de 2 nm de diamètre .Le pas de lhélice fait 3.4nm et contient 10 ಜೋಡಿಗಳಿದ್ದು nucledtides.la ದೂರ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಟೈಡ್ಗಳೆಂದು 0.34 ಎನ್ಎಮ್.

– Antiparallèles :

ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಎಳೆಗಳನ್ನು .ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಳೆಯನ್ನು 5'-ನಿರ್ದೇಶನವು ಸಮಾನಾಂತರ ಆದರೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂದು>3 ಕೆಳಕ್ಕೆ, ಎರಡನೇ ಘಟಕ ಫಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನವು 5 '-' 3 'ತಳದಿಂದ ಮೇಲಿನವರೆಗೂ.

– ಅನುಬಂಧ :

ಪೂರಕ ನಿಯಮ :
ಅಭಿಮುಖ ಎ ಟಿ ಮತ್ತು ಜಿ ಸೆಂ ಕಸೂತಿ ಒಂದು ಸಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಾರಿಟಿ ನಿಯಮ ಕ್ರಿಯಾರೋಧಗಳಂತಹಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೊಠಡಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ (en face dune base purique cm a une base pyrimidique, et à des raison de liaison d’ಹೈಡ್ರೋಜನ್ : ಎಲ್’adénine est unie a la thymine par deux liaisons hydrogènes et la cytosine est unie a la guanine par trois liaisons hydrogènes.

– ವಿಕೃತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಡಿಎನ್ಎ :

ಸೆಂ ಡಿಎನ್ಎ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ವೇಳೆ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ ತಳದ ಮಧ್ಯೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂಧ ಛಿದ್ರ ಇಲ್ಲ 2 ಎಳೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರ್ಷದ ಡಿಎನ್ಎ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಹೇಳಿದರು. Cette dénaturation est réversible LAD N peut également être dénaturé en milieu faiblement alcalin.

■ Règfe ಡಿ Chargaff
ಎ = ಟಿ ಮತ್ತು ಜಿ = ಸಿ, ಇದು ಡಿಎನ್ಎ + g = ಸಿ + ಟಿ ದ್ವಿತೀಯ ರಚನೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು
ಎ + ಟಿ ≠ ಜಿ ಸಿ

9- ರಚನೆ’ಅರ್ನ್ :

 • ಅಥವಾ : ರೈಬೋಸ್
 • ಬೇಸ್ : ಆಗಸ್ಟ್. ಸಿ
 • ಒಂದು ಸರಣಿ
 • Le déchiffrage du code gpnétique contenu dans une molécule dADN passe par la formation dune molécule d’ARN.

ಎಲ್’ARN est synthétisé au cours dun processus complexe qucm appelle la transcription Lacide ribanucléique est un polymère de ribonucleotides pratiques ou pyrimidiques liés entre eux par des ponts 3’,5'phosphodiesters, ಆ DNA ಗೆ analogpes. ಎಲ್’ARN natif existe sous forme d’une molécule monobrin, RNA ಯ ಏಕ ಘಟಕ ಒಂದು hairpin ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

■ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರದ (ಟರ್ನ್:

→ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆರ್ಎನ್ಎಗಳು:

 • ಎಲ್’ARNm :

Sa séquence est complémentaire à lun des 2 brins de la molécule d’ADN
il contient linformation génétique pour la biosynthèse d’ಪ್ರೋಟೀನ್.
possède des séquences dinitiation de la traduction AUG ou GUG et des séquences annonçant la fin de la traduction :ಡ್ರಾಪ್,UAG,ರಿಂದ.

→ noncoding ಆರ್ಎನ್ಎ:

 • ಅರ್ನ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ನ ,ವರ್ಗಾವಣೆ RNA, snRNA.
 • ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಎನ್ಎ, ಮತ್ತು RNA (ನಿಯಂತ್ರಣ ವಂಶವಾಹಿಗಳ).
 • ಎಲ್’ARNr

ಆರ್ಎನ್ಎ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ nbosomiaux 80% des ARN cellulaires totaux sassocient à des protéines pour former le ribosome qui est le support de la synthèse des protéines. ರೈಬೋಸೋಮ್ಗಳು ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವು 2 ಉಪಘಟಕಗಳು : 50eucaiyotes ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 60S ಮತ್ತು 40S ಎಸ್ ಮತ್ತು 30S.

ಶೇಖರಣೆಯ ಗುಣಾಂಕ ಎಸ್ (ಸ್ವೆಡ್ ಬರ್ಗ್ ) ಇದೆ’unité de mesure de la vitesse de sédimentation.

Le coefficient de sédimentation dune particule dépend non seulement de sa masse mais aussi de sa forme et de sa rigidité.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ, ಎಸ್ ಶೇಖರಣೆಯ ನಿರಂತರ, ಘಟಕದ dAccélération ಪ್ರತಿ ಹೂಳು ಕೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ (ಬಲದ ಗ್ರಾಂ). ಈ ನಿರಂತರ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ, ಲೆ ಸ್ವೆಡ್ ಬರ್ಗ್ (un Svedberg = 10′13 ಎರಡನೇ).

 • LARNt

ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೈವಿಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ :
ಒಂದು ಸರಣಿ 73 ಗೆ 93 ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ CSF ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ತನ್ನ 3 'ತುದಿಯ ribonucleotides
ಎ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಿದೆ 5 ಬಾಡಿಗೆ ಅತಿಥಿ, ಕೋಡಾನನ್ನು ಲೂಪ್ ಒಳಗೊಳ್ಳು ನೆಲೆಗಳ ನಂತರ :pyr-pyr-ಎಕ್ಸ್-ವೈ-ಝೆಡ್-ಶುದ್ಧ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್.

 • ಯುಕಾರ್ಯೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಿ ಡಿಎನ್ಎ ಅತ್ಯಂತ ಕೋರ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಈ DNA ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯದ ಇದೆ.

ಎಲ್’ADN mitochondrial :

 • mtDNA ಗಳ ಪ್ರತಿದೀಪ್ತಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಡಬಹುದು, ಇದು ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯದ ಮಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಇದೆ.
 • ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯ ಹೊಂದಿದೆ 4 ಗೆ 6 ಎರಡು-ತಂತುಗಳ DNA ಕಣಗಳು.
 • ಎಲ್ ADN ಮೀ.ರಿಲೆನಲ್ಲಿ ಹುಮೇನ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲಾದ ಎಂದು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಅಣು,
 • ಅದರಲ್ಲಿರುವ 16 569 ಪಿಬಿ
 • ಹೊಂದಿದೆ 13 ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ATG ಆರಂಭವಾಗಿ (ಮೆಥಿಯಾನಿನ್) ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ನಂತೆಯೂ ಅಂಚಿರುವ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ದೀರ್ಘ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ 50 ಎಎ
 • ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ DNA ಪಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇದು ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

 • ಆಣ್ವಿಕ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ Moussard
 • ಅಣು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಸೈಮನ್ ಬ್ಯೂಮಾಂಟ್
 • ಮಾನವ ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ
 • Lehningher
 • ಪಿಯರೆ Louisot

Cours du Dr Sifi Karima – ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ