നുച്ലെഇച് ആസിഡുകൾ

0
8786

ഞാന്- അവതാരിക, നിര്വചനം :

യഥാർത്ഥത്തിൽ സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് അൺവർഡോർബൻ. നുച്ലെഇച് ആസിഡുകൾ വസ്തുക്കളാണ്, മോതിരം ൽ മാത്രമല്ല, കോശങ്ങൾ കോശദ്രവ്യമില്ലാതെ ൽ.

ഒരു കെമിക്കൽ വീക്ഷണത്തിൽ നുച്ലെഇച് ആസിഡുകൾ ദുർബല ആസിഡുകൾ ഉണ്ട്.

അവിടെ 2 തരങ്ങൾ d’acides nucléiques: എൽ’ADN et L’ങ്ങള്

Ce sont de longues molécules formées par la répétition dune sous unité appelée nucléotide.

രണ്ടാം- Structure de lADN et de L’ങ്ങള് :

എൽ’ADN est une molécule dune grande importance biologique car elle est le support de l’ജനിതക വിവരങ്ങൾ. എൽ’information génétique quelle contient est transmise à la descendance donc elle est le principale véhicule du phénomène de l’വംശപാരന്വരം.

എൽ’ADN est localisé principalement dans le noyau, cependant il existe un ADN dans le cytoplasme c’അതായത്’ADN mitochondrial responsable de lhérédité mitochondriale ou maternelle.

എൽ’ARN est localisé essentiellement dans le cytoplasme, അത് കേർണൽ നിലവിലുണ്ട്.

എൽ’ADN et lARN sont formés par la répétition de sous unités appelées nucléotides.

ഓരോ നുച്ലെഒതിദെ മാറി മാറി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു 3 പാർട്ടികൾ :

 • ഒരു പാക്യജനകം അടിസ്ഥാന
 • ഒരു പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു ചര്ബൊംസ് തുനിയുകയില്ല യൌഗികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദെഒക്സയ്രിബൊസെ
 • ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്

Les groupements phosphates et les molécules doses qui composent les acides nucléiques sont identiques et jouent un rôle structurale par contre les bases peuvent être de 4 types et recèlent l’ജനിതക വിവരങ്ങൾ.

ഏകകോശ വ്യതിരിക്തവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഉണ്ട് :

 • Des composés à « haut potentiel énergétique » dont dépendent lactivation de molécules,
 • ഘടനാ ചൊഎന്ജ്യ്മെ സംയുക്തങ്ങൾ,
 • എക്സത്രചെല്ലുലര് സിഗ്നലുകളുടേയും മധ്യസ്ഥർ വരെ ഇംത്രചെല്ലുലര് രണ്ടാം ദൂതന്മാരുടെ,
 • Des régulateurs dactivité de protéines.

1- പാക്യജനകം ചുവടു :

ഈ നുച്ലെഇച് ആസിഡുകൾ അവശ്യ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആരുടെ കോർ ഒരു പുരിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്യ്രിമിദിനെ ആണ് ഈ സുഗന്ധദ്രവ്യ തന്മാത്രകൾ.

ഒരു- പുരിനെ ചുവടു :

പുരിനെ ന്യൂക്ലിയസ് നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്, ഒരു ആരോമാറ്റിക് മോതിരം ആണ് 9 atomes 5C et 4N et résultent de la substitution des atomes dhydrogène de lhétérocycle par des radicaux hydroxyles, അമിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ മീഥൈൽ.

ബി- പ്യ്രിമിദിനെ ചുവടു :

ഒരു ആരോമാറ്റിക് മോതിരം ആണ് പ്യ്രിമിദിനെ റിംഗ് നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് 6 atomes 4C et 2N et résultent de la substitution des atomes dhydrogène de lhétérocycle par des substituants hydroxyles amines ou méthyles.

സി- പുരിനെ ആൻഡ് പ്യ്രിമിദിനെ പീഠങ്ങളുടെ ഫ്യ്സിചൊഛെമിചല് പ്രോപ്പർട്ടികൾ :

പുരിനെ ആൻഡ് പ്യ്രിമിദിനെ പീഠങ്ങളുടെ ആരോമാറ്റിക് പ്രതീകം നല്കുന്ന :
Une résistance à l’ഓക്സീകരണം
Une absorption caractéristique dans l’അൾട്രാവയലറ്റ് (ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, ഗുണമേന്മാ)
– ഹ്യ്ദ്രൊക്സയ്ല് സുബ്സ്തിതുഎംത്സ് ആൻഡ് അമിനെസ് സാന്നിദ്ധ്യം പുരിനെ ആൻഡ് പ്യ്രിമിദിനെ ചുവടു നിരവധി തൌതൊമെരിച് രൂപങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു :

 • ലച്തമ് കെതൊ അല്ലെങ്കിൽ enol ഫോം ആകൃതിയും അല്ലെങ്കിൽ ലച്തിമ്. ശാരീരിക PH എന്നതിൽ കെതൊ ഫോം മുന്തിനിൽക്കുന്നത് ആണ്.
 • കാഴ്ചകൾ amine ഫോമും അമിനോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇമിനെ ഫോം.

La tautomérie est la transformation dun groupement fonctionnel en un autre groupement par :
déplacement simultané dun atome dhydrogéne et
– ഡി’un doublet d’électron issu dune double liaison adjacente.

2- മുകൾക്കുളള :

Ce sont des pentoses sous forme furanique quon retrouve dans les nucléotides des acides nucléiques. ബീറ്റാ-ഡി (-) യൌഗികമാണ്, ബീറ്റ ഡി(-) 2 ദെഒക്സയ്രിബൊസെ.

പെംതൊസെ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ എണ്ണം വ്യത്യാസം ആറ്റങ്ങൾ താവളങ്ങൾ പ്രധാന അടയാളം നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

/Users/adlane/Downloads/m%C3%A9decine/1%C3%A8re ann%C3%A9e/G%C3%A9n%C3%A9tique/Constantine/2/media/image10.jpeg
ഡി ബി (-) രിബൊഫുരനൊസെ
/Users/adlane/Downloads/m%C3%A9decine/1%C3%A8re ann%C3%A9e/G%C3%A9n%C3%A9tique/Constantine/2/media/image9.jpeg
ഡി ബി (-) 2ദെസൊക്സയ്രിബൊഫുരനൊസെ

3- എൽ’ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് :

എച്ച്-0\
എച്ച്-0-പി = 0
എച്ച്-0/
phosphoric ആസിഡ്

4- ലെസ് നുച്ലെഒസിദെസ് :

Un nucléoside résulte de la combinaison covalente dun ose et dun sucre par une liaison beta N glycosidique. Cette liaison osidique unit le carbone 1′ എന്ന’ose avec lazote numéro 9 des bases puriques et lazote numéro 1 പ്യ്രിമിദിനെ ചുവടു.


– ലെസ് രിബൊനുച്ലെ́ഒസിദെസ്

– ദെഒക്സയ്രിബൊനുച്ലെഒസിദെസ് :

5- ഏകകോശ :

ഈ നുച്ലെഒസിദെസ് എന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉപ്പ് ആകുന്നു, ഫൊസ്ഫൊര്യ്ല് ഗ്രൂപ്പ് മൊനൊസച്ഛരിദെ ഒരു സ്വതന്ത്ര OH അറ്റാച്ചുചെയ്യാനായില്ല.

രിബൊനുച്ലെഒസിദെസ് 2 'എന്ന ഫൊസ്ഫൊര്യ്ലതെദ് കഴിയും,3'5' .De കൂടുതൽ ചാക്രിക നുച്ലെഒതിദെ അവിടെ നിലനിൽക്കാം. സിട്രിക് ആസിഡ് എന്ന തന്മാത്ര എസ്തെരിഫിഎദ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 മൊനൊസച്ഛരിദെ അത് സ്ഥാനം 2 ചാക്രിക ഉപ്പ് തരും എന്ന ഹ്യ്ദ്രൊക്സയ്ല് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ',3'അല്ലെങ്കിൽ 3',5'.

ദെഒക്സയ്രിബൊനുച്ലെഒസിദെസ് 'OH എന്നും വരികയില്ല മാത്രം ഒരു ചാക്രിക വിഭവമത്രേ 3 അവിടെ കഴിയും' കാർബൺ ആറ്റം 2 മുതൽ 3 '5' എന്ന ഫൊസ്ഫൊര്യ്ലതെദ് ചെയ്യാം,5'.

Adenosine 5′-മൊനൊഫൊസ്ഫതെ (അദെംയ്ലതെ. എഎംപി)
Guanosine 5′-മൊനൊഫൊസ്ഫതെ (guanylate. ജിഎംപി)
Cytidine 5′-മൊനൊഫൊസ്ഫതെ (ച്യ്തിദ്യ്ലതെ. CMP)
Uridine S’-മൊനൊഫൊസ്ഫതെ (ഉരിദ്യ്ലതെ. ഉംപ്)


6- Structure dun polynucléotide :

ഒരു പൊല്യ്നുച്ലെഒതിദെ കൂടുതൽ ഏകകോശ അല്ലെങ്കിൽ ദെഒക്സയ്രിബൊനുച്ലെഒതിദെസ് പ്രത്യേകമായി ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി ഭീകരരുടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, donc cest un polymère de nucléotides. 3 ഒരു ഫൊസ്ഫൊദിഎസ്തെര് പാലം വഴി സമീപമുള്ള നുച്ലെഒതിദെ എന്ന മൊനൊസച്ഛരിദെ എന്ന ഹ്യ്ദ്രൊക്സയ്ല് 'ആദ്യ നുച്ലെഒതിദെ എന്ന സച്ഛരിദെ ഭാഗം ഹ്യ്ദ്രൊക്സയ്ല് 5 ആയാൽ'.

ഈ ഘടന കരാർമൂലം കഴിയും

പപ്ഗ്പ്ച്പപ്ത് = അഗ്ചത്

വായിക്കുക കൺവെൻഷൻ ദ്`ഉന് പൊല്യ്നുച്ലെഒതിദെ :
കൺവെൻഷൻ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ൫`പ് 3` സൗജന്യമായി നേരെ ദിശയിൽ ഒരു പൊല്യ്നുച്ലെഒതിദെ വായിക്കുന്നു OH.

7- Structure de l’അദ്ന് :ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകൾ ചുവടു :

ഡിഎൻഎ ൽ :
– ഒസെ: ദെഒക്സയ്രിബൊസെ
– അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ: ഒരു,ജി,സി, ടി
– ഏകകോശ രണ്ട് ചങ്ങല :
ഒരു ഡിഎൻഎ തന്മാത്ര സാധാരണയായി രൂപം 2 അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങല 2 കുടുങ്ങിയ പൊല്യ്നുച്ലെഒതിദെ.

ഒരു- ഈ പ്രത്യേകതകൾ 2 ചങ്ങല :

അവർ വിളിക്കുന്നു

– ഹെലിചൊഇല്സ് :

The 2 chaines de DNA présentent dans lespace une configuration hélicoïdale .Elles senroulent autour dun axe central imaginaire en formant une double hélice de 2 nm de diamètre .Le pas de lhélice fait 3.4nm et contient 10 ജോഡി nucledtides.la ദൂരം 2 ഒരു ഏകകോശ 0.34 നാനോമീറ്റർ.

– അംതിപരല്ലെ̀ലെസ് :

രണ്ടു സരണികൾ സമാന്തരമായി എന്നാൽ എതിർ ദിശകളിൽ സ്വര്ഗ്ഗത്തില് ധാരയെ 5 എന്നത് എന്നാണ്>3 താഴോട്ട്, രണ്ടാം ധാരയെ വേണ്ടി എന്നത് 5 '-' 3 'താഴെ മുതൽ.

– അനുബന്ധം :

കോംപ്ലിമെന്ററി ആധിപത്യവും :
തെക്കുമാറി ഒരു ഒരു ടി, ജി സെ.മീ ചരടുകൾ സി ഉണ്ട്.
ഈ ചൊംപ്ലെമെംതരിത്യ് ഭരണം അനുസരിക്കുന്നവൻ സ്തെരിച് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മുറി (en face dune base purique cm a une base pyrimidique, et à des raison de liaison d’ഹൈഡ്രജൻ : L’adénine est unie a la thymine par deux liaisons hydrogènes et la cytosine est unie a la guanine par trois liaisons hydrogènes.

– ദെനതുരിന്ഗ് ഡിഎൻഎ :

സെ.മീ ഡിഎൻഎ ഊഷ്മാവ് എങ്കിൽ ഡബിള് ഹെലിക്സ് നിരാകരിക്കുന്ന ചുവടു തമ്മിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകൾ ഒരു വിണ്ടുകീറൽ അവിടെ 2 പ്രത്യേക വർഷം ഡിഎൻഎ നല്കു എന്ന് പറഞ്ഞു മുടികൾ. Cette dénaturation est réversible LAD N peut également être dénaturé en milieu faiblement alcalin.

■ രെ̀ഗ്ഫെ ഡി ഛര്ഗഫ്ഫ്
എ = ടി, ജി സി, ഡിഎൻഎ എ + ജി സി + ടി സെക്കണ്ടറി ഘടനയിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഏത്
എ ടി ≠ G + ൽ സി

9- Structure de l’ങ്ങള് :

 • അഥവാ : യൌഗികമാണ്
 • അടിത്തറ : ഒരു ഉ.ഗ്. സി
 • ഒരൊറ്റ ചെയിൻ
 • Le déchiffrage du code gpnétique contenu dans une molécule dADN passe par la formation dune molécule d’ARN.

എൽ’ARN est synthétisé au cours dun processus complexe qucm appelle la transcription Lacide ribanucléique est un polymère de ribonucleotides pratiques ou pyrimidiques liés entre eux par des ponts 3’,5'ഫൊസ്ഫൊദിഎസ്തെര്സ്, ആ ഡിഎൻഎ വരെ അനലൊഗ്പെസ്. എൽ’ARN natif existe sous forme d’une molécule monobrin, ലീഗ് എന്ന ഒറ്റ ധാരയെ ഒരു ഹൈര്പിന് ൽ തന്നെ മടക്കിക്കളയുന്നു കഴിയും ആണ്.

■ വിവിധ തരം ഉണ്ട് (പർവതതടാകം:

→ coding ര്നസ്:

 • എൽ’ARNm :

Sa séquence est complémentaire à lun des 2 brins de la molécule d’അദ്ന്
il contient linformation génétique pour la biosynthèse d’ഒരു പ്രോട്ടീൻ.
possède des séquences dinitiation de la traduction AUG ou GUG et des séquences annonçant la fin de la traduction :ഡ്രോപ്പ്,ഉഅഗ്,FROM ൽ.

→ നൊന്ചൊദിന്ഗ് എ:

 • ങ്ങള് രിബൊസൊമല് ,ട്രാൻസ്ഫർ എ, സ്ംര്ന.
 • മൈക്രോ എ, ഒപ്പം ലീഗ് (നിയന്ത്രണ ജീനുകൾ).
 • എൽ’ARNr

ലീഗ് മേൽ പ്രതിനിധാനം ന്ബൊസൊമിഔക്സ 80% des ARN cellulaires totaux sassocient à des protéines pour former le ribosome qui est le support de la synthèse des protéines. രിബൊസൊമെസ് ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് 2 സബ്യൂണിറ്റുകൾക്ക് : 50എഉചൈയൊതെസ് ൽ പ്രോകാര്യോട്ടുകൾ ആൻഡ് '60 ആൻഡ് .40 ൽ എസ് 30 സെക്കന്റ്.

ഊറൽ ഗുണകമായ എസ് (ടെസാലിയസ് ) അതായത്’unité de mesure de la vitesse de sédimentation.

Le coefficient de sédimentation dune particule dépend non seulement de sa masse mais aussi de sa forme et de sa rigidité.

നിർവചനപ്രകാരം, എസ് ഊറൽ സ്ഥിരമായ, യൂണിറ്റിന് ഊറൽ നിരക്ക് ദച്ചെ́ലെ́രതിഒന് (ഫോഴ്സ് ഗ്രാം). സ്ഥിരമായ കുറവാണ് പോലെ, ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഒരു യൂണിറ്റ് ആയി, Le ടെസാലിയസ് (un Svedberg = 10′13 സെക്കന്റ്).

 • ലര്ംത്

അമിനോ ആസിഡുകൾ ഗതാഗത പകരം പ്രോട്ടീൻ ബിഒസ്യ്ംഥെസിസ് എന്ന അനുവദിക്കുന്നു രിബൊസൊമെ വരെ :
ഒരു ചെയിൻ 73 ഇതിനായി 93 ഒരു പദമോ ജനറല് കെട്ടുന്നു അതിന്റെ 3 'അവസാനം ribonucleotides
എ അതിന്റെ പ്രാരംഭ അവസാനം എപ്പോഴും ഒരു ആണ് 5 Pg, തുടർന്ന് അംതിചൊദൊന് ലൂപ്പ് സമിതിയെ ചുവടു :പ്യ്ര്-പ്യ്ര്-എക്സ്-വൈ-ഇസഡ് പൂര്-അടിസ്ഥാന വേരിയബിൾ.

 • എഉകര്യൊതെസ് താമസത്തിനിടെ, പി ഡി.എൻ.എ ഏറ്റവും കോർ അതില്ല, ഈ ഡി.എൻ.എ ഒരു ഭാഗം മൈറ്റോകോണ്ട്രിയകളില്ലാതെ സ്ഥിതി.

എൽ’ADN മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയൽ :

 • മ്ത്ദ്ന ഫ്ലൂറസൻസ് മിച്രൊസ്ചൊപ്യ് വഴി തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ്, അത് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മാട്രിക്സ് സ്ഥിതി.
 • മിതൊഛൊംദ്രിഒന് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു 4 ഇതിനായി 6 ഇരട്ട-കുടുങ്ങിയ DNA തന്മാത്രകള്.
 • L'അദ്ന് MT ഹുമൈന്, പൂർണ്ണമായും മെസെജായിരുന്നു നടത്തിയ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള തന്മാത്ര,
 • ഇത് അടങ്ങുന്ന 16 569 PB
 • ഉണ്ട് 13 ഒരു കോഡിംഗ് അത്ഗ് തുടക്കം സീക്വൻസുകളാണ് (മെഥിഒനിനെ) ഒരു സ്റ്റോപ്പ് എൻകോഡിംഗിനൊപ്പം നീണ്ട അധികം ഒരു പൊല്യ്പെപ്തിദെ എൻകോഡ് മാത്രം അറ്റത്ത് 50 എഎ
 • ആണവ ഡിഎൻഎ പി വ്യത്യസ്തമായി, അത് ഇംത്രൊംസ് സൗജന്യമായി ആണ് നീണ്ട coding സീക്വൻസുകൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ല

പരാമർശങ്ങൾ

 • മോളിക്കുലാർ ബയോളജി ക്രിസ്ത്യൻ മൊഉഷര്ദ്
 • മോളിക്കുലാർ ബയോളജി സൈമൺ ബ്യൂമോണ്ട്
 • ഹ്യൂമൻ ബയോകെമിസ്ട്രി
 • ലെഹ്നിന്ഘെര്
 • പിയറി ലൊഉഇസൊത്

Cours du Dr Sifi Karima – കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ഫാക്കൽറ്റി