ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕೌರ್ಸ್ ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ

ಕೌರ್ಸ್ ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ

ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಐದನೇ ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು’ Urologie-Nephrologie.

ಜನಪ್ರಿಯ

ನ್ಯೂಸ್