ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್

ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್

ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್‌ಸ್ಟಂಟೈನ್‌ನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಜನಪ್ರಿಯ

ನ್ಯೂಸ್