ప్రతికృతి

నేను- పరిచయం : సెల్ వర్తులంలో, రెండు ఇవ్వడం లోకి రీజాయిండర్ సెల్ కంటెంట్లను ఆపై విభజిస్తుంది : ఏకకణ జీవుల లో కొత్త సంస్థ ...

జన్యువులు

నేను- నిర్వచనం : జన్యు జన్యు సమాచారం యొక్క యూనిట్, il est constitué d’une séquence d’acides nucléiques codant pour la synthèse d’un polypeptide spécifique ou...

క్రోమోజోములు

నేను- మానవ క్రోమోజోమ్లు నిర్మాణం : Les chromosomes sont de petits organes en forme de bâtonnets constitués par de longues molécules d'ADN double brin associés...

కార్యోటైప్

నేను- పరిచయం : సైటోజెనెటిక్స్ అధ్యయనాలు రాజ్యాంగ జన్యు వ్యాధులు మరియు క్యాన్సర్ లోని అసాధారణతలు క్రోమోజోముల వైద్య విభాగం. కౌంటింగ్ ...

న్యూక్లియిక్ ఆమ్లాలు

నేను- పరిచయం, నిర్వచనం : నిజానికి కణ కేంద్రకం నుండి వేరుచేయబడుతుంది. న్యూక్లియిక్ ఆమ్లాలు పదార్థాలు ఉంటాయి, non seulement dans le noyau mais aussi dans...

Ovogenèse

La formation des gamètes dans le sexe féminin s'appelle l’ovogenèse. Elle se déroule dans les ovaires et regroupe l’ensemble des modifications qui permettent la formation...

జననేంద్రియ ఉపకరణం

నేను- L' పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో : అలాగే అని & quot; పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ & quot;, ఇది పునరుత్పత్తి ఫంక్షన్ లో చేరి అన్ని సంస్థలు కలిగి. అతను పూర్తి ...

ఋతు చక్రం మరియు హార్మోన్ల నియంత్రణ

నేను- ఋతు చక్రం : ఒక- DEFINITION : క్రియాశీల జననేంద్రియ జీవితాంతం, l'aspect histologique de la couche superficielle « fonctionnelle » de l'endomètre...

జననేంద్రియ ఉపకరణం

పరిచయం : L'embryologie est une discipline scientifique qui englobe la description morphologique des transformations de l'œuf fécondé en organisme. L'embryologie est la science du développement....

బీజకణోత్పత్తి

అవలోకనం : బీజకణోత్పత్తి లో బీజకణం ఏర్పాటు ప్రక్రియ 2 లింగాల. ఇది జననేంద్రియ గ్రంధులు జరుగుతుంది, testicules pour le...