స్వాగత 1స్టంప్ సంవత్సరం జీవకణశాస్త్రం కోర్సు

జీవకణశాస్త్రం కోర్సు

Dans cette catégorie vous trouverez les cours de première année de médecine de Cytologie.

రసాయన సంకేతాలు ద్వారా అంతఃకణ కమ్యూనికేషన్

1- పరిచయం : అంతఃకణ కమ్యూనికేషన్ బహుకణ జీవుల లక్షణాలను ఒకటి, రసాయన అణువులు అందించిన (సమాచారం లేదా దూతలు అణువులు) émises par une...

సెల్ సంశ్లేషణ

సెల్ సంశ్లేషణ అధిక జీవుల కణజాలం ఏర్పడటం అనుమతించేందుకు పొందాయని ఒక ముఖ్యమైన ఫంక్షన్ ఉంది, organes et systèmes qui s’efforcent...

Cytosquelette

కణ నిర్మాణ చట్రం యొక్క మూడు ప్రధాన ఫైబర్స్ microfilaments ఉన్నాయి, microtubules మరియు మధ్యంతర తంతువుల. Ces fibres interagissent pour moduler la forme et permettre...