స్వాగత 1స్టంప్ సంవత్సరం కోర్సు హిస్టాలజీ

కోర్సు హిస్టాలజీ

Dans cette catégorie vous trouverez les cours de première année de médecine d’ హిస్టాలజీ.

classification des Épithéliums

epithelia వర్గీకరణ

LES ÉPITHÉLIUMS CLASSIFICATION DES EPITHELIUMS DE REVETEMENT : 1- ఎపిథీలియల్ సెల్స్ యొక్క రూపం : ఒక - pavimenteuse. B - క్యూబిక్. సి - ప్రిస్మాటిక్ లేదా స్థూపాకార. 2- కోటులో సెల్ నంబర్ : ఒక - ఎపిథీలియంలను సాధారణ పొలుసుల. B - Épithélium de revêtement...