స్వాగత 1స్టంప్ సంవత్సరం కోర్సు హిస్టాలజీ

కోర్సు హిస్టాలజీ

Dans cette catégorie vous trouverez les cours de première année de médecine d’ హిస్టాలజీ.

Tissu Cartilagineux

ఫాబ్రిక్ cartilaginous

మృదులాస్థి కణజాలం అసలు మద్దతు కణజాలం మెసెన్చైమాల్ ఉంది, కణాలని, ఫైబర్స్ మరియు ఆధార పదార్థంలో. మృదులాస్థి మాత్రిక ఘన మరియు సాగే. ఇది ఒక మద్దతు పాత్రలో అందిస్తుంది. Les importantes...