സ്വാഗതം 1സെന്റ് വർഷം കോഴ്സ് ഹിസ്റ്റോളജി

കോഴ്സ് ഹിസ്റ്റോളജി

Dans cette catégorie vous trouverez les cours de première année de médecine d’ ഹിസ്റ്റോളജി.

Structure de la peau

തൊലി

ഞാന്- ഗെനെരലിതെസ് : ഒരു ലളിതമായ പേടിപ്പിക്കേണ്ട അധികം കൂടുതൽ, ത്വക്ക് പൂർണ്ണമായും ശരീരം മറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് വരെ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഉണ്ട് ഒരു മുഴുവൻ ശരീരം 1,5 ഒപ്പം 2 ാ 2. Selon la région du...