స్వాగత 1స్టంప్ సంవత్సరం కోర్సు హిస్టాలజీ

కోర్సు హిస్టాలజీ

Dans cette catégorie vous trouverez les cours de première année de médecine d’ హిస్టాలజీ.

Structure de la peau

చర్మం

నేను- GENERALITES : ఒక సాధారణ కవచ కంటే ఎక్కువ, చర్మం పూర్తిగా శరీర వర్తిస్తుంది మరియు ఇది ఒక పూర్తి శరీరం మధ్య వరకు ఒక ప్రాంతంలో ఉంది 1,5 మరియు 2 m2. Selon la région du...