స్వాగత 6వ సంవత్సరం మెడిసిన్ కాన్స్టాంటైన్ ఫ్యాకల్టీ

మెడిసిన్ కాన్స్టాంటైన్ ఫ్యాకల్టీ

ఈ కేటగిరీలో మీరు కాన్స్టాంటైన్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ మెడిసిన్ యొక్క ఆరవ సంవత్సరం వైద్య కోర్సులను కనుగొంటారు.

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్