9.1 സി
പാരീസ്
samedi, 8 mai, 2021
സ്വാഗതം 6ആം വർഷം മെഡിസിൻ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ഫാക്കൽറ്റി

മെഡിസിൻ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ഫാക്കൽറ്റി

ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ മെഡിസിന് ഫാക്കല്റ്റിയില് എല്ലാ ആറാം-വർഷം മെഡിക്കൽ കോഴ്സ് കണ്ടെത്തും.