ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ Oto,-ರೈನೋ-ಕುಂಠಕುಹರಶಾಸ್ತ್ರ ORL

ಕೋರ್ಸ್ Oto,-ರೈನೋ-ಕುಂಠಕುಹರಶಾಸ್ತ್ರ ORL

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರನೇ ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು’ Oto-Rhino-Laryngologie ORL.

ಜನಪ್ರಿಯ

ನ್ಯೂಸ್