ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸೀಮಿಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಸೀಮಿಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಮಿಯಾಲಜಿಯ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.