നീരുവന്നിരിക്കുന്നു നോഡ് FNA ൽ

0
8822

1- അവതാരിക :

– നീരുവന്നിരിക്കുന്നു നോഡ് FNA ൽ, ഒരു ലളിതമായ രീതി ആണ്, indolore lorsquelle est pratiquée à l’നേർത്ത സൂചി, permettant dans certains cas déviter une biopsie ganglionnaire.

ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എതിർമൊഴിയില്ലാത്തതാകയാൽ, mais linterprétation doit être prudente et tenir compte de la taille du ganglion, അതിന്റെ സ്ഥിരത, അതിന്റെ സ്ഥാനം, ക്ലിനിക്കൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഉൾകൊള്ളുന്ന FNA ൽ പരിശീലിച്ചിരുന്നു.

– ദാരം ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് നോഡ് ഒരു റെസിഡന്റ് നീരുവന്നിരിക്കുന്നു നോഡ് ആണ്.

എൽ’augmentation du volume du ganglion peut être réactionnelle à une pathologie infectieuse.

ട്യൂമർ പതോളജി ൽ (ലിംഫോമ ആൻഡ് മെതസ്തസെസ്) le ganglion est le siège dinfiltration diffuse ou partielle, സാധാരണ കെട്ടിടങ്ങൾ ചെലവിൽ.

2- സാങ്കേതിക ദാരം :

ദാരം അതായത് :

– രണ്ട് വിരലുകൾ തമ്മിലുള്ള നോഡ് ഇംമൊബിലിജിന്ഗ്

– ദാരം നേർത്ത ഷോർട്ട് സൂചി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ആവർത്തിച്ചു പുറമെയുള്ള നോഡ് വരെ തിരിച്ചുവരവിൽ, accompagnés d’ഒരു ഭ്രമണം’aiguille pour décoller le suc cellulaire.

എൽ’aiguille est retirée sans aspiration afin de ne pas altérer la morphologie des cellules.

Le contenu de laiguille est ensuite projeté sur une ou deux lames et étalé.

എൽ’opération peut être reproduite une 2eme et 3eme fois dans une autre zone du ganglion.

എൽ’aspiration peut être conseillée en cas de nécrose, അല്ലെങ്കിൽ നോഡ് നാരുകളുള്ള ഭരണഘടന വരുമ്പോൾ, permettant dobtenir du matériel cellulaire, നന്നായി രോഗനിർണയം മികവുറ്റ കഴിയും അതേസമയം.

3- പൂശുക വിശകലനം :

– സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യശാസ്ത്രത്തിന് രോഗനിർണയം സൂചന ആണ്

ഒരു- ഫൊല്ലിചുലര് ചേതം :

സി’est la situation la plus fréquente, പൂശുക പോളിമോര്ഫിക് ആണ്, കോമ്പൗണ്ട് ബി സെൽ,ക്രൊമാറ്റിൻ ടി,ദെംദ്രിതിച് സെല്ലുകൾ, മാക്രോഫേജുകളും.

Cet aspect sobserve au cour des affections bactériennes, വൈറൽ.

– ടോക്സോപ്ലാസ്മോസിസ് : la cytoponction montre un tableau dhyperplasie (ഇടപെടലുകൾ അഭാവത്തിൽ).

– പകർച്ചവ്യാധി മൊനൊനുച്ലെഒസിസ് : ക്രൊമാറ്റിൻ സാന്നിധ്യം, ല്യ്ംഫൊബ്ലസ്തെസ് ; ഇംമുനൊബ്ലസ്തെസ്, പ്ലസ്മൊച്യ്തെസ്.

– എച്ച്ഐവി അണുബാധ : സാന്നിധ്യം’adénopathies est liées a une pathologie réactionnelle (അവസരത്തിനനുസൃതമായ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂമർ).

ബി- അദെ́നിതെ ഗ്രനുലൊമതെഉസെസ് :

എപിഥെലിഒഇദ് സെല്ലുകളിൽ ചേതം, സ്വഭാവത്തിന് (ഹിസ്തിഒച്യ്തിച് സെല്ലുകൾ, വലിയ വലിപ്പം കോശദ്രവ്യമില്ലാതെ എ́ത്തെംദു ഉണ്ട്, ക്ലയർ, വളരെ ചെറിയ, കോർ നീളമേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ ആണ്, സാധാരണ ഛ്രൊമതിന്,ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ നുച്ലെഒലി കൂടെ.

ഗ്രാനുലോമകളായാണ് ല്യ്ംഫദെനിതിസ് നോഡ് സര്ചൊഇദൊസിസ് ക്ഷയം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു

പൂച്ചകളുടെ നഖം രോഗം

സി- ആരും നീരുവന്നിരിക്കുന്നു നോഡ് നീർവീക്കം :

ഇതിന് കഴിയും’മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുക :

– തൊലി, ഉമിനീർ സന്ധിയിൽ പതോളജി, വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളുടെ.

ഡി- ട്യൂമർ പതോളജി :

അവന് കഴിയും’മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുക :

– ലിംഫോമ (Malin ഹൊദ്ഗ്കിനിഎന്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൊദ്ഗ്കിനിഎന് അല്ല)

– മെതസ്തസെസ്.