അത്രിഅല് ഫിബ്രില്ലതിഒന്

0
8613

ഞാന്- അവതാരിക :

അത്രിഅല് ഫിബ്രില്ലതിഒന് ഏറ്റവും സാധാരണമായ സുസ്ഥിരമായ അര്ര്ഹ്യ്ഥ്മിഅ ആണ്.

ഇത് ഏകദേശം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു 2,2 അമേരിക്കയിൽ ദശലക്ഷം രോഗികൾക്ക് 6 ദശലക്ഷം യൂണിയൻ ഒരു പരൊക്സയ്സ്മല് നിലനിൽക്കുന്നതും ലുള്ള എത്തിയത്.

ഇത് അര്ര്ഹ്യ്ഥ്മിഅ വേണ്ടി ഹൊസ്പിതലിജതിഒംസ് അതായത് മൂന്നാം പ്രതിനിധാനം.

Elle constitue aujourdhui un véritable problème de santé publique extrêmement coûteux dans les pays développés.

രണ്ടാം- നിർവചനം തിരിക്കാനും :

അത്രിഅല് ഫിബ്രില്ലതിഒന് (എഫ്.എ.) നല്കും യാന്ത്രിക ഫംഗ്ഷൻ ഭേദഗതിയും കൂടെ നല്കും ഒരു ഗോർക്കിയും ആക്ടിവേഷൻ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു ഹൃദയാഘാതത്തെ താളം ക്രമക്കേടാണ്.

വര്ഗീകരണം

മൂന്നാമൻ- എപ്പിഡമിയോളജി :

ജനസംഖ്യ അവലോകനം ൽ മുമ്പ് :

La prévalence de la FA est de l’കുറിച്ച് 0,4 % ഇതിനായി 1% Elle augmente de façon exponentielle avec l’പ്രായം :

യുവ അപൂർവ്വമായി

< 1 % കീഴിൽ വിഷയങ്ങൾ 60 വർഷം

5% > എന്ന 65 വർഷം അതിനപ്പുറവും 8% > എന്ന 80 വർഷം.

പ്രായമായ പതോളജി :

മേൽ 50% രോഗികൾക്ക് പഴയ ആകുന്നു > 75 വർഷം.

70% തമ്മിൽ ഒരു പ്രായം രോഗികൾക്ക് 65 ഒപ്പം 85 വർഷം

Elle augmente en présence dune cardiopathie ou dune atteinte valvulaire associée

ഹൃദ്രോഗം അഭാവത്തിൽ : 0,04% [ചീറുക]

ലേയ്ക്ക് രോഗം ക്സ൧൦ സാന്നിധ്യം : 0,6% [Cass]

ജനറൽ ഔഷധ :

3,5% ഇടയില് 65 ഇതിനായി 74 വർഷം (ഹിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്.)

5% (കിത്ഛിന് എറ്റ് മിൽനെ)

ആശുപത്രികളിലെ :

7% service durgence médical e [അധരം].

15%. കാർഡിയോളജി (ലെവി എറ്റ്)

ഞാൻ കാഠിന്യം ഹൃദ്രോഗം ആസ്പദമായ പ്രത്യേകിച്ചും വർദ്ധിക്കുന്നു.

നാലാമൻ- പാത്തോഫിസിയോളജി :

അത്രിഅല് ഫിബ്രില്ലതിഒന് ഇതുവെച്ച് :

ലുള്ള എന്ന പഥൊഗെനെസിസ് സങ്കീർണ്ണമാണ്, മൂന്ന് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ലുള്ള മുൻപുതന്നെ മുഴുകുന്ന:

– പാരച്ച്യൂട്ട് എന്ന സർക്യൂട്ടുകൾ
– എൽ’കൂടിക്കൂടി’automaticité
– ഒരു ഫിബ്രില്ലര് കൊണ്ട് സർക്യൂട്ട് സിംഗിൾ റീഎൻട്രന്റ് താപചാലകം

എൽ’initiation et le maintien de la fibrillation auriculaire fait intervenir linteraction de 3 ഘടകങ്ങൾ :

– ട്രിഗർ : യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ, ടി എസ്, തുടിക്കുക.
– ശരീര അര്ര്ഹ്യ്ഥ്മൊഗെനിച് അടിമണ്ണ് : കൂട്ടം’anomalies anatomiques : ദിലതതിഒന്, ത്തിനുള്ള ഫൈബ്രോസിസ്, inflammation ou dégénérescence cellulaire loreillette
– ഘടകങ്ങള് മീറ്റർ റിപ്പിൾ : സഹാനുഭൂതിയും ആൻഡ് പരസ്യ്ംപഥെതിച്

ഹെമൊദ്യ്നമിച് അനന്തരഫലങ്ങൾ

വി- കാരണമെന്താണെന്നു :

എഫ്.എ. പലപ്പോഴും ത്വരയാണ് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡറി :

– ഹൃദയം
– എക്സത്രചര്ദിഅകുഎസ് qu’il faut savoir systématiquement rechercher car, അവർ കണ്ടീഷൻ ചികിത്സ.

ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, എഫ്.എ. ദെതെച്തബ്ലെ കാരണമെന്താണെന്നു ഇല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട തോന്നുന്നു.

ദ്വിതീയ കാരണമാകുന്നുണ്ട് :

– അക്യൂട്ട് കാരണം, അതിനാല് ആൻഡ് വിപരീതഫലം.
– ഒരു സ്ഥിരമായ കാരണം.

അക്യൂട്ട് കാരണങ്ങൾ :

– ഹൃദയ ആൻഡ് ഒരളവുവരെ ശസ്ത്രക്രിയ ഉടൻ അനന്തരഫലങ്ങളും,
– നിശിതം ഘട്ടത്തിൽ ഹൃദയാഘാതം.
– അക്യൂട്ട് പെരി ചര്ദിതിസ്.
– മ്യൊചര്ദിതെ ഐഗുഎ.
– ശ്വാസകോശത്തിലെ പ്ളാസ്മയുടെ.
– ഒരു പകർച്ചവ്യാധി (ശ്വാസകോശ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിലും പ്രായമായ പ്രത്യേകിച്ച് അക്യൂട്ട്),
– മറ്റ് ശ്വാസകോശ രോഗം (അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി പരാജയം, ശ്വാസകോശ കാൻസർ, മെദിഅസ്തിനല്).

അധിക ഹൃദയ കാരണങ്ങൾ :

– ഹ്യ്പെര്ഥ്യ്രൊഇദിസ്മ്
– സിൻഡ്രോം’സ്ലീപ് അപ്നിയ.
– രോഗം (ശ്വാസകോശ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിലും പ്രായമായ പ്രത്യേകിച്ച് അക്യൂട്ട്).
– മറ്റ് ശ്വാസകോശ രോഗം (അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി പരാജയം, ബ്പ്ചൊ, ശ്വാസകോശ കാൻസർ, മെദിഅസ്തിനല്).
– ഫെ́ഒഛ്രൊമൊച്യ്തൊമെ

സ്ഥിരം കാരണങ്ങൾ വായനക്കാരന് :


അപകടങ്ങൾ ഥ്രൊംബൊഎംബൊലികുഎസ് :

ഗുരുതരമായ സങ്കീര്ണ്ണത : രോഗാവസ്ഥയും മരണനിരക്ക് അപ്പുറം എഴുന്നേറ്റു : ലുള്ള സെക്കണ്ടറി സ്ട്രോക്ക് കൂടുതൽ മരണനിരക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ കടുത്ത ആകുന്നു (25% വേഴ്സസ് 14%) / മറ്റ് ലേയ്ക്ക് സ്ട്രോക്ക്

അവർ’observent surtout au cours des FA dinstallation récente et après restauration du rythme sinusal spontanée ou par cardioversion médicamenteuse ou électrique.

നാം- ച്ലിനികുഎ :

കണ്ടെത്തൽ സാഹചര്യങ്ങൾ :

Très variables dépendent du caractère paroxystique ou permanent de l’അര്ര്ഹ്യ്ഥ്മിഅ, വെംത്രിചുലര് നിരക്ക്, L’âge du patient, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, L’ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ’une cardiopathie sous- കോർ.

പലപ്പോഴും അത് കൂടിയാലോചിക്കുകയും രോഗിയെ നയിക്കുന്ന ഫങ്ഷണൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ് :

– ക്രമരഹിതമായി വിറയലും
– ശ്വാസതടസ്സം
Une asthénie plus ou moins tolérée au repos mais qui saccentuent à l’ശ്രമം.

ചിലപ്പോൾ, എഫ് എ കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ തരം അടയാളങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് :

– ലിപൊഥ്യ്മിഎ
– ബോധക്ഷയ
– ഫങ്ഷണൽ അന്ഗൊര്

Dans dautres cas, എഫ് എ ഒരു സങ്കീര്ണ്ണത വെളിപ്പെടുത്തിയ കഴിയും :

I C, ഹേ ൪പ്, പ്ളാസ്മയുടെ (AVC അല്ലെങ്കിൽ എ.ജെ. ടി), ഷോക്ക് എഫ്.എ. സ്റ്റേറ്റ് അസ്യ്ംപ്തൊമതിച് ആയിരിക്കും 1/3 കേസുകൾ

പരച്ലിനിചല് പരീക്ഷ :

അനുവദിക്കുക :

– പരിഹരിക്കുന്നതിന് എഫ്.എ.
– സുഷിരം താളം കണ്ട രോഗികൾക്ക് ഒരു പരൊക്സയ്സ്മല് AF ഡോക്യുമെൻറ്,
– തിരയൽ അഎതിഒലൊഗ്യ്
– ഞാൻ ഒരു എഫ്.എ. അനന്തരഫലങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന്
– ഥ്രൊംബൊഎംബൊലിസ്മ് സാധ്യത അളക്കുന്നതിനും

Tout patient atteint dune FA doit faire l’ഒബ്ജക്റ്റ്’un bilan minimum comprenant :

കൈയിലുണ്ടാവുക

എഛൊചര്ദിഒഗ്രഫിഎ

ജൈവശാസ്ത്രം : ഗ്ലൂക്കോസ് ച്രെഅതിനിനെ, കലിഎ́മിഎ, ഹെ́മൊഗ്രംമെ, പ്ലേറ്റ്ലറ്റ്, temps de Quick en vue de la prescription dun traitement anticoagulant par (അവ്ക്)

തൈറോയ്ഡ് ഫംഗ്ഷൻ പരിശോധനകൾ (ത്ശ്) എഫ്.എ. ഒറ്റപ്പെട്ട OTHER തോന്നിയേക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കണം : ടിവി മരണദിവസം, എതൊ, ഓഫ്, ഹൊല്തെര് കൈയിലുണ്ടാവുക, എലെച്ത്രൊഫ്യ്സിഒലൊഗിചല് പര്യവേഷണം.

ഏഴാം- സങ്കീർണതകൾ :

എൽ’insuffisance cardiaque et la FA sont fréquemment associés La FA peut être une cause comme une conséquence de lIC FA cause de l’ഹൃദയം പരാജയം : നിന്മുഖത്തെക്കുള്ള ചര്ദിഒമ്യൊപഥ്യ് :

ഫിലിപ്സ് നിന്ന് പരാമർശിച്ചത് 1949, വെംത്രിചുലര് പരിഹരിക്കുന്ന മാത്രം അടുത്തിടെ സാധൂകരിച്ചു എഫ്.എ. ആഘാതമായിരുന്നു (സിഎംഡി).

Le risque dinsuffisance cardiaque est X 3,4
– ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു 42% എഫ്.എ. രോഗികൾ ജീവിതകാലത്ത് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഐ.സി..
– രോഗനിർണയം ചില ചോദിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്
– ഹൃദയമിടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷിരം താളം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നു -> എൽ.വി. പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും
– ചൊഒല്ദൊവ്ംസ് > ഒന്നാം മാസം.
– ആവർത്തന കഴിയും സാധ്യത : താളം സുഷിരം നിലനിർത്താൻ പലിശ.

FA conséquence dune IC :

– എൽ’insuffisance cardiaque X le risque de FA par 4,5 ഇതിനായി(ഫ്ഹ്സ്)
– മേൽ 45% ഹൃദയം പരാജയം രോഗികളെ ഇടവിട്ടുള്ള സ്ഥിരം ലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു (ഇ എച്എഫ്എസ്)

Le passage en fibrillation atriale peut induire une insuffisance cardiaque au cours de lévolution dune cardiopathie jusquici bien tolérée et peut aggraver une insuffisance cardiaque préexistante.

എട്ടാമൻ- AVC :

La FA est un facteur indépendant daccidents emboliques : സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് സെറിബ്രൽ പ്ളാസ്മയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ (സ്ട്രോക്ക് ഉൾപ്പെടെ)

സെറിബ്രൽ പ്ളാസ്മയുടെ : ഏറ്റവും സാധാരണമായ സ്ഥലം 3/4 കേസുകൾ

– എഫ്.എ. : première cause dAVC cardioembolique : 50 % കേസുകൾ, 25% ലേയ്ക്ക് സ്ട്രോക്കുകൾ എഫ്.എ. രണ്ടാം ആകുന്നു.
Chez les patients en FA non anti coagulés lincidence des accidents emboliques est de 5% പ്രതിവർഷം (7% par an si lon compte les accidents ischémiques silencieux et les AIT)
Le risque dAVC augmente avec : (ഥ്രൊംബൊഎംബൊലിച് റിസ്ക്)

പ്രായം : പലിശ അവ്ക് പ്രായമായ ത്ര്ത് ആസ്പദമായ ഹൃദ്രോഗം തരം :

റിസ്ക് : എക്സ് പ്രകാരം 5,6 l ൽ’absence de cardiopathie X17,5 en cas dune valvulopathie rhumatismale.

അത്രിഅല് ഫിബ്രില്ലതിഒന് സ്വഭാവവും : Le risque dAVC est le même quel que soit le type de FA :

പരൊക്സയ്സ്മല്, സ്ഥിരമായ സ്ഥിരം

– ചില പഠനങ്ങൾ : പരൊക്സയ്സ്മല് ലുള്ള കാര്യത്തിൽ ഗണ്യമായി താഴ്ന്ന റിസ്ക് : 2 ഇതിനായി 3% ഒരു വേഴ്സസ് തുല്യരായി 6% പ്രതിവർഷം.
– ആരോഗ്യകരമായ ഹൃദയം ന് : പരൊക്സയ്സ്മല് ലുള്ള കൂടെ റിസ്ക് മൂന്നു മടങ്ങ് കുറവാണ് / സ്ഥിരമായ.
Le risque dAVC varie de 1 ഇതിനായി 15 % പ്രതിവർഷം ടെയോ ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി :

എൽ’പ്രായം, L’രക്താതിമർദ്ദം, les antécédents daccident ischémique transitoire ou d’സ്ട്രോക്ക്, le diabète et l’ഹൃദയം പരാജയം, സ്വതന്ത്ര കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്

മാത്രം ഘടകങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വ്യക്തിഗത അപകട നാടകമുണ്ടായിരുന്നു (ഛദ്സ് 2, ഛദ്സ്൨വസ്ച്)

ഛദ്സ്൨ സ്കോർ, et risque d’AVC

രോഗനിദാനം :

എഫ്.എ. – facteur de risque indépendant de mortalité et dévénements cardio vasculaires.

മരണനിരക്ക് : X2

പ്രത്യേകിച്ച് ഹൃദയ : The 2/3 ഹൃദയ മരണം : പെട്ടെന്നുള്ള മരണം, ഐസി തലോടാൻ (ഫ്ഹ്സ്, Cass, ആൽഫ)

ബന്ധപ്പെട്ട അധിക മരണനിരക്ക് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു :

ആസ്പദമായ ഹൃദയ രോഗം: ആർ ആർ 2 ഇതിനായി 8 (ഫ്ഹ്സ്, പി.പി.)

വീണവരിൽ ++++ അണ്ടർലൈയിംഗ് ഹൃദ്രോഗ (വാല്-ഹെഫ്ത് സൊല്വ്ദ് : 34% വേഴ്സസ് 23%)

ഒമ്പതാം- ചികിത്സ :

ചികിത്സ സമയചട്ടക്കൂടോടുകൂടിയുള്ള : ലുള്ള മാനേജ്മെന്റ് മൂന്ന് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഉണ്ട് :

1- താളം ഡിസോർഡർ ചികിത്സ : രണ്ട് തന്ത്രങ്ങൾ :

+ താളം നിയന്ത്രണം തന്ത്രം : ഇലക്ട്രിക്കൽ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ചര്ദിഒവെര്സിഒന് ഉപയോഗിച്ച് സുഷിരം താളം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും രെചുര്രെന്ചെസ് തടയാൻ അംതിഅര്ര്ഹ്യ്ഥ്മിച് തെറാപ്പി വഴി സുഷിരം താളം നിലനിർത്താൻ
+ ഹൃദയമിടിപ്പ് നിയന്ത്രണം തന്ത്രം : (എഫ്.എ. കാര്യത്തിൽ) : വി നോഡ് പ്രകാരം ഫ്രെഇനതെഉര്സ് : ബിബി, കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദിഗൊക്സിന്

2- ആന്റിുകോഗ്യുല്ന്റ്ര തെറാപ്പി : എംബൊലിച് ഇവന്റുകൾ തടയാൻ

3- കാരണം ചികിത്സ : കഴിയുമെങ്കിൽ

1- താളം ശല്യപ്പെടുത്തരുത് പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നു :

+ താളം നിയന്ത്രണം തന്ത്രം :

അത് ചര്ദിഒവെര്സിഒന് പ്രകാരം എഫ്.എ. കുറയ്ക്കാൻ ആണ്. Cette stratégie est proposée pour rétablir le rythme sinusal chez les patients avec une FA paroxystique mal tolérée et chez les patients avec une FA persistante dinstallation récente.

ഈ ചികിത്സ തന്ത്രം നിർദ്ദിഷ്ട ചെയ്യുമ്പോൾ. ഉചിതമായ ചര്ദിഒവെര്സിഒന് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് : ഇലക്ട്രിക്കൽ ചര്ദിഒവെര്സിഒന് അല്ലെങ്കിൽ ഫര്മചൊലൊഗിച് ചര്ദിഒവെര്സിഒന്.

– ഇലക്ട്രിക്കൽ ചര്ദിഒവെര്സിഒന് :

ഇലക്ട്രിക്കൽ ചര്ദിഒവെര്സിഒന് ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം ആണ് (വിജയം ഇഇസി = 90%) അംതിഅര്ര്ഹ്യ്ഥ്മിച് ശ്രേഷ്ഠരായി.

എഫ്.എ. മോശമായി ഇത് നിർദ്ദിഷ്ട സഹിക്കുകയും (തീറാധാരം, നടുക്കം, അന്ഗൊര് അല്ലെങ്കിൽ വിധം, വ്പ്വ്), ബാഹ്യ വൈദ്യുതാഘാതം ഉടനെ നടപ്പാകും (അടിയന്തര ചര്ദിഒവെര്സിഒന്) മയക്കുമരുന്നിന്റെ ചര്ദിഒവെര്സിഒന് പരാജയത്തിൽ.

– മയക്കുമരുന്ന് ചര്ദിഒവെര്സിഒന്:

മയക്കുമരുന്ന് ചര്ദിഒവെര്സിഒന് ഒരുപക്ഷേ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചര്ദിഒവെര്സിഒന് കുറവാണ് ഫലപ്രദമാണ്

De nombreux facteurs influencent lefficacité du traitement, പ്രത്യേകിച്ചും ലുള്ള ദൈർഘ്യം, സാന്നിധ്യം’une cardiopathie sous-jacente, les circonstances dapparition de l’അര്ര്ഹ്യ്ഥ്മിഅ.

ഉയർന്ന നിരക്ക് സാധാരണയായി ഹൃദ്രോഗം ഇല്ലാതെ രോഗികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഹ്രസ്വകാല ഒരു എപ്പിസോഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

പട്ടിക 6. ലുള്ള എന്ന മരുന്നുകൾ പരിവർത്തനം മരുന്നുകളും dosages (ഡി’apparition récente).

– അംതിചൊഅഗുലതിഒന് ഫ്രെയിമിംഗ് ചര്ദിഒവെര്സിഒന് ;

Le risque daccident thrombo-embolique après cardioversion 7-11%; ഡി’où la nécessité dun trt anticoagulant à dose efficace (രൂപ 2 ഇതിനായി 3) എന്തെങ്കിലും ചര്ദിവെര്സിഒന് ആരുടെ എഫ്.എ. കാലാവധി ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള > 43 മണിക്കൂർ, അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാത എഫ്.എ. വയസ്സിൽ :

വൈകി ചര്ദിഒവെര്സിഒന് : കുറഞ്ഞത് ത്ര്ത് അവ്ക് 3 മുമ്പ് ആഴ്ച

Cardioversion rapide sous héparine après vérification de labsence de thrombus intra auriculaire gauche par ETO

എഫ്.എ. ദൈർഘ്യം എങ്കിൽ < 43 മണിക്കൂർ : nécessité AVK selon lévaluation du risque du patient.

ൽ 2 കേസ്, തുടരുന്ന വ്ക 4 പരിഗണിക്കാതെ ഉപയോഗിച്ച രീതി എഫ്.എ. കുറവ് ആഴ്ച (ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാര്മ).

– രീതി ചര്ദിഒവെര്സിഒന് തിരഞ്ഞെടുപ്പും :

ഈ തമ്മിലുള്ള ചോയ്സ് 2 രീതികൾ ക്ലിനിക്കൽ പരിഗണനകൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, തന്ത്രങ്ങളും ക്ഷമ മുൻഗണനകൾ:

മോശമായി സഹിക്കുകയും ലുള്ള കാര്യത്തിൽ (തീറാധാരം, നടുക്കം, അന്ഗൊര് അല്ലെങ്കിൽ വിധം, വ്പ്വ്), ബാഹ്യ വൈദ്യുതാഘാതം ഉടനെ നടപ്പാകും. (അടിയന്തര ചര്ദിഒവെര്സിഒന്)

പുറത്ത്’അടിയന്തരാവസ്ഥ, പകരം ഞാൻ സ്പെയ്ൻ മീറ്റർ ഒദലി Tees ചര്ദിഒവെര്സിഒന് വ്യക്തിഗതമായൊരു കഴിയും (വൈകി ചര്ദിഒവെര്സിഒന്)

സാധാരണയായി രണ്ടു വിദ്യകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മയക്കുമരുന്ന് ചര്ദിഒവെര്സിഒന് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, suivie en cas déchec par une cardioversion électrique après une anticoagulation efficace de 3 ആഴ്ച.

– ചര്ദിഒവെര്സിഒന് ശേഷം സുഷിരം താളം നിലനിർത്താൻ :

ചര്ദിഒവെര്സിഒന് ശേഷം, ആവർത്തനത്തിന്റെ ഞാൻ ഇ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം അംതിഅര്ര്ഹ്യ്ഥ്മിച് തെറാപ്പി തുടരണം (> 5 0 % ൧അന് ൽ). Les facteurs les plus fréquemment associés à une récidive étant la classe fonctionnelle et lancienneté de la FA

വിവിധ മരുന്നുകൾ ഇടയിൽ ചോയ്സ് ചികിത്സ അപകട ആനുകൂല്യങ്ങളും വ്യക്തിഗതമായൊരു വിലയിരുത്തൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി വേണം, et doit être réévalué en fonction de lefficacité.

La prescription dun traitement anti-arythmique nest pas obligatoire s’അവൻ’പ്രവൃത്തികൾ’une première crise, പെട്ടെന്നുള്ള റെസലൂഷൻ, avec une tolérance correcte et labsence de maladie cardiaque sous-jacente.

പട്ടിക 6 : അംതിഅര്ര്ഹ്യ്ഥ്മിച് ചികിത്സ പി.ഒ.. സുഷിരം താളം സംരക്ഷണത്തിൻറെയും ലോക പ്രിവൻഷൻ.

+ സ്ട്രാറ്റജി ഹൃദയമിടിപ്പ് നിയന്ത്രണ :

എഫ്.സി നിയന്ത്രണം സ്ഥിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥിരമായി ലുള്ള രോഗികളെ ഭൂരിപക്ഷം ശുപാർശിത തന്ത്രം :

Si la réduction de la FA nest pas possible.
– അംതിഅര്ര്ഹ്യ്ഥ്മിച് തെറാപ്പി റിസ്ക് ഉൾപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ.

ഹൃദയമിടിപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആദ്യ വരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാര്മ ഏജന്റ്സ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കറുകൾ ആകുന്നു (മെതൊപ്രൊലൊല്, പ്രൊപ്രനൊല്, തുടങ്ങിയവ.), കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കറുകൾ ബ്രദ്യ്ചര്ദിച് (ദില്തിഅജെമ്, വെരപമില്) ഒപ്പം ദിഗിതലിസ്. ഉപയോഗിച്ച നാലാമൻ (എഫ്.എ. ഹെമൊദ്യ്നമിചല്ല്യ് സ്ഥിരമായ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സൂചനയല്ലേ) അല്ലെങ്കിൽ വാക്കാലുള്ള (എഫ്.എ. അസ്യ്ംപ്തൊമതിച്) en monothérapie ou en association en cas dechec de la monothérapie

തന്മാത്ര ചോയ്സ് ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു, ൽ ജീവിത ഹൃദ്രോഗം- കോർ.

സി.എഫ് ഏറ്റവും സമുചിതമായ നിയന്ത്രണം :

ഒരു ഹൃദയമിടിപ്പ് 80 ഇതിനായി 100 ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ അസ്യ്ംപ്തൊമതിച് രോഗികൾക്ക് ശുപാർശ മിനിറ്റിന്

എഫ്സി ഹൃദയമിടിപ്പ് ഒരു കർശനമായ നിയന്ത്രണം < 80 c/mn sils restent symptomatiques

2- ദുർഗന്ധവും അംതിഥ്രൊംബൊതിച് ചികിത്സ :

La poursuite de lanticoagulation au-delà de la période de quatre semaines suivant la cardioversion est proposée pour les FA chronique, നിര്ബന്ധശീലമായ, സ്ഥിരമായ, ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന, എപ്പോൾ’elle est associée à un risque significatif de complications emboliques.

ചര്ദിഒവെര്സിഒന് ശേഷം AF ആവർത്തനത്തിന്റെ ആവൃത്തി, സബ് അംതിഅര്ര്ഹ്യ്ഥ്മിച് ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെ (ഉറപ്പുപറയുക) അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉയർന്ന

La difficulté réside alors dans létablissement de la preuve du maintien définitif du rythme sinusal, qui permettrait larrêt définitif de lanticoagulation (എഫ്.എ. ഇടയ്ക്കിടെ ഫോമുകൾ, പലപ്പോഴും അസ്യ്ംപ്തൊമതിച് ആയ, കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്, ഏത് സ്ഥിരമായ സ്ഥിരം ഫോമുകൾ അതേ എംബൊലിച് സാധ്യത ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, le maintien dune anticoagulation au long cours, പോലും സ്ഥിരമായ, നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

ഥ്രൊംബൊപ്രൊഫ്വ്ലക്സിഎ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചികിത്സാ ക്ലാസുകൾ :

– പ്രതിബന്ധങ്ങളെ കെ വായിക്കുക :

ഏറ്റവും സ്ട്രോക്ക് തടയാൻ ഫലപ്രദമായ, ഏറ്റവും രോഗികൾക്ക് ശുപാർശ, രോഗിയുടെ ഥ്രൊംബൊതിച് റിസ്ക് കുറവാണ് പോലും (എന്നാൽ പൂജ്യം)

– പുതിയ അംതിചൊഅഗുലംത്സ് :

ദബിഗത്രന്, ബയറിന്റെറിവറോക്സാബാന്, എംദൊക്സഅബന്…: കുറഞ്ഞത് ഫലപ്രദമായ എങ്കിൽ കൂടുതൽ അവ്ക് അധികം. അവ്ക് പകരം. ചൊഅഗുലതിഒന് ജീവശാസ്ത്രപരവും നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ. നോൺ-വല്വുലര് ലുള്ള ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്

– ഉന്ഫ്രച്തിഒനതെദ് ഹെപരിന് ആൻഡ് ല്മ്വ്ഹ് :

Elles sont recommandées en cas danticoagulation en aigu lors dune cardioversion immédiate ou lors du relais en cas dintervention chirurgicale ou de procédure invasive induisant un risque hémorragique (ദന്ത വെഅരെര്സ്).

– അംതിപ്ലതെലെത് ഏജന്റ്സ് :

പരിമിതമായ സ്ഥലം, റിസ്ക് ഏതാണ്ട് പൂജ്യം എന്നാൽ വെയിലത്ത് നൽകാൻ എങ്കിൽ വാഗ്ദാനം.

സൂചന ഡി ലാ ഥ്രൊംബൊപ്രൊഒഹ്യ്ലക്സിഎ :

Risque absolu dAVC nest pas le même chez tous les patients en FA, അത് വരെയാണ് 1 ഒപ്പം 12% റിസ്ക് വസ്തുതകൾ എണ്ണം രോഗിയുടെ അതില്ല അനുസരിച്ച്

ന്റെ തീരുമാനം’un traitement antithrombotique et le choix de lantithrombotique reposent sur :

– ഥ്രൊംബൊഎംബൊലിച് റിസ്ക് നില : സ്കോർ അടിസ്ഥാനമാക്കി എംബൊലിച് റിസ്ക് നാടകമുണ്ടായിരുന്നു ച്ഫിഅദ്സ് 2 ഇപ്പോൾ മാറ്റി ഛദ്സ്൨ സ്കോർ വസ്ച്

– രക്തസ്രാവം ആനുകൂല്യം / റിസ്ക് : അംതിചൊഅഗുലംത്സ് ആഘാതമായിരുന്നു രക്തസ്രാവം സാധ്യത നേരെ ഥ്രൊംബൊഎംബൊലിച് റിസ്ക് വിലയിരുത്തുക.

സ്കോർ ഛദ്സ്൨ വസ്ച്


റിസ്ക് രക്തസ്രാവം വിലയിരുത്തിയശേഷം അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും-Bled :

എ തടയാനുള്ള അവരുടെ തെളിയിച്ച ഫലസിദ്ധി നൽകിയിട്ടും >സി (50 %), അവർ സങ്കീർണതകൾ രക്തസ്രാവം സാധ്യത നേരിടേണ്ടി (മുതൽ വാർഷിക പിന്നിലാണെന്ന് 7 ഇതിനായി 22 %). എൽ’hémorragie intracérébrale reste I a plus grave (മരണം). പ്രായമായ ലെ പര്ത്ജ്ചുലിഎര് നിങ്ങളെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വിരുദ്ധ ചൊഅഗുലംത്സ് LIM അപകടസാദ്ധ്യത. എൽ’évaluation du risque hémorragique liée à lanticoagulation est donc importante avant toute prescription des anticoagulants

രക്തസ്രാവം സാധ്യത വിലയിരുത്താൻ, L’ESC propose

ഡി’utiliser le score de risque hémorragique HASBLED basé sur 7 ഘടകങ്ങൾ അപ്പുറം. Ainsi pour chaque patient en FA le risque dAVC doit être mis en balance avec le risque hémorragique induit par les anticoagulants.

3- അത്രിഒവെംത്രിചുലര് നോഡ് വെംത്രിചുഫൈരെ രദിഒഫ്രെകുഎന്ച്യ് നീക്കം (ശസ്ത്രക്രീയയിലൂടെ) avec mise en place dun stimulateur cardiaque :

Procédure thérapeutique doit être réservée aux patients chez lesquels un contrôle du rythme nest pas indiqué et le contrôle pharmacologique de la FC, കോമ്പിനേഷൻ തെറാപ്പി ഉൾപ്പെടെ, പരാജയപ്പെട്ടു

സൂചനയല്ലേ രോഗികളിൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണം അനുവദിക്കുന്നു, വിരുദ്ധ അര്ര്ഹ്യ്ഥ്മിച് എല്ലാ ത്രൈതെര്നെംത് വരെ രെഫ്രച്തൊര്യ് ഇഒര്സ്കുഎ ഞാൻ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പ്രതികരണം വെംത്രിചുല് ഏരിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ചീത്തയുമായ :

എഫ്.എ. നിലനിൽക്കുന്നതിന് അതിനാൽ എംബൊലിച് റിസ്ക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒരു രക്തസ്രാവം സാധ്യത ആന്റിുകോഗ്യുല്ന്റ്ര തെറാപ്പി കീഴിൽ ഒരു ആവശ്യമായ ചെയ്യട്ടെ.

Destruction dune structure utile qui impose la mise en place dun pacemaker définitif et modifie lactivation ventriculaire

എങ്കിലും, ഈ നോൺ-ശാരീരിക സജീവമാക്കൽ എന്ന ദെലെതെരിഒഉസ് ഇഫക്റ്റുകൾ, എന്നാൽ, റിഥം ഓഫ് ഹൃദയമിടിപ്പ്, നിരന്തരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

4- എൽ’ablation des foyers arythmogènes :

എൽ’ablation chirurgicale : de la zone myocardique impliquée dans la genèse et le maintien de larythmie constitue un traitement radical et permet ainsi de guérir définitivement 70% ഇതിനായി 95% എഫ്.എ. ഡിസംബർ. ഇതൊക്കെയായിട്ടും, അവൾ n’est pas réalisée de manière routinière à l’യഥാർത്ഥ മണിക്കൂർ, പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാരണം അതിന്റെ സങ്കീർണതയും സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. ഇത് അഗ്രീമെന്റിലെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ സമയത്ത് പ്രധാനമായും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

എൽ’ablation par radiofréquence : constitue une autre option thérapeutique de la FA qui tend à remplacer lablation chirurgicale [311, 312]. ഉയർന്ന വിജയം നിരക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എഫ്.എ. തമ്മിലുള്ള പരൊക്സയ്സ്മല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥിരമായി എന്നത് പ്രകാരം 56% ഒപ്പം 87% രണ്ടു നടപടിക്രമം ഒരു ശേഷം രോഗികൾക്ക്

ഈ രീതികൾ അപകട പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള (തംപൊനദെ, TIA ൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക്,ശ്വാസകോശത്തിലെ സിര സ്തെനൊസിസ്, ഫിസ്തുലെ ഒഎസൊഫഗൊ-അത്രിഅല്, പോലും മരണം . സി’est pour cette raison quelles restent une option thérapeutique de deuxième intention réservée à des centres très spécialisés.

പരൊക്സയ്സ്മല് AF പ്രത്യേകിച്ച് വിമതരെ അംതിഅര്ര്ഹ്യ്ഥ്മിച് ചികിത്സ അര്ര്ഹ്യ്ഥ്മിഅസ് ഭീഷണി സ്ഥിരമായ ഉയർന്ന ജീവിതം, les FA compliquées dune insuffisance cardiaque lorsquil persiste des symptômes malgré un bon contrôle de la fréquence, സൂചനയല്ലേ സുഷിരം രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന നിരക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ വെംത്രിചുലര് ( വ്പ്വ്) constituent lindication habituelle

5- കാരണം ചികിത്സ :

കാരണം ചികിത്സാ അടിയന്തര വരാം (വിധം, മ്യൊചര്ദിതെ, ഹ്യ്പെര്ഥ്യ്രൊഇദിസ്മ്, മദ്യം ലഹരി, അക്യൂട്ട് ശ്വാസകോശത്തിലെ രോഗം ….) അല്ലെങ്കിൽ മേറ്റീവ്ക്കപ്പെട്ട (ഇടപെടൽ വല്വുലൊപഥ്യ്, traitement dune insuffisance cardiaque ou dune HTA …)

ചികിത്സ’amont :

ചികിത്സ’amont, തടയാൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിക്കാൻ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട മ്യൊചര്ദിഅല് പുനക്രമീകരണം, ഒരു ഐസി അല്ലെങ്കിൽ വീക്കം (ഹൃദയം ശസ്ത്രക്രിയ ഉദാ) peut prévenir le développement dune FA nouvelle (പ്രൈമറി പ്രിവൻഷൻ) അഥവാ, എഫ്.എ. ഇപ്പോളെടുക്കുന്ന, സ്ഥിരമായ AF വരെ ആവർത്തന അല്ലെങ്കിൽ കാലഗതിയുടെ അതിന്റെ നിരക്ക് (ദ്വിതീയ പ്രിവൻഷൻ). ഐ.ഇ.സി, ARA-രണ്ടാമൻ, les antagonistes de laldostérone, les statines et les acides gras polyinsaturés oméga-3 sont des traitements damont de la FA

ഈ മരുന്നുകൾ കഴിവുള്ള വിപുലമായ ഡാറ്റ നൽകിയിട്ടും മായിങ്കുട്ടി, ക്ലിനിക്കൽ ഡാറ്റ വിവാദമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

Les preuves les plus abondantes sont en faveur de la prévention primaire de la FA dans lIC avec les IEC et les ARA-II et dans la FA postopératoire avec les statines. L ൽ’യഥാർത്ഥ മണിക്കൂർ, അവൻ n’y a pas de

preuve robuste justifiant de recommander lutilisation des acides gras polyinsaturés oméga-3 pour la prévention, പ്രാഥമിക ദ്വിതീയ, എഫ്.എ..

എക്സ്- തീരുമാനം :

അത്രിഅല് ഫിബ്രില്ലതിഒന് ഒരു സാധാരണ അര്ര്ഹ്യ്ഥ്മിഅ ആണ്, ആരുടെ പിന്നിലാണെന്ന് ക്രമാനുഗതമായി വർധിച്ചുവരികയാണ്. മാനേജ്മെന്റ് ക്ഷമ പ്രത്യേകതകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യക്തിഗതമാക്കിയ വേണം. ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ശുപാർശകൾ മൊത്തം പദ്ധതിയിൽ ചികിത്സ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തീരുമാനങ്ങളിൽ വൈദ്യൻ മികവുറ്റ കഴിയും, നിബന്ധനകൾ ചര്ദിഒവെര്സിഒന് അല്ലെങ്കിൽ ഥ്രൊംബൊഎംബൊലിസ്മ് പ്രതിരോധ.

സങ്കീർണ്ണമായ കേസുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ-ലൈൻ ചികിത്സകൾ പരാജയം സമയത്ത്, രോഗിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേണം (ര്യ്ഥ്മൊലൊഗുഎ).

Cours du Dr Bouchair – കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ഫാക്കൽറ്റി