ಆಂಟಿ-ಟ್ಯೂಮರ್ ವಿನಾಯಿತಿ

0
7615

ಪರಿಚಯ :

ಅಂಗಾಂಶ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಿದೆ ಶರೀರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. Toute anomalie qui survient risque de conduire à linitiation dun processus tumoral. ಟ್ಯುಮರ್ ಸೆಲ್ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, en acquis dautres qui la rende immortelle. ಸೆಲ್ ಭಂಗ ಕಾರ್ಯ ಅಂಗಾಂಶದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

Une lutte entre la cellule tumorale et le système immunitaire est engagée et le résultat dépend de la performance du système immunitaire dune part et des capacités déchappement de la tumeur de l’ಇತರೆ.

ನಾನು- ಗೆಡ್ಡೆ ಜನರಲ್ :

1- ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ :

La cellule tumorale est une cellule qui acquiert la capacité de prolifération anarchique avec arrêt de la différenciation conduisant à la formation dune masse tumorale formée par le même clone. ಗೆಡ್ಡೆ ಸೆಲ್ ಹೊಂದಿದೆ :

ಎಲ್’indépendance vis-à-vis des facteurs de croissance La perte de linhibition de contact La résistance aux inhibiteurs de la prolifération La résistance à la mort cellulaire La capacité de promouvoir l’angiogénèse

La capacité denvahir les tissus et de traverser les membranes basales

2- ಗೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ :

ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ’installe progressivement et passe par trois phases ; ಎಲ್’initiation, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು.

ಎಲ್’initiation constitue létape de départ lorsquun événement déclenchant survient conduisant à la modification des caractéristiques dune cellule donnée.

Plusieurs facteurs endogènes ou exogènes peuvent être à lorigine de cette transformation tumorale (ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ದೈಹಿಕ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರೋಗಕಾರಕ ಕಣಗಳ).

ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಸೆಲ್ ಅಲೈವ್ಗೆ ಒಲವು ಇದು ಮತ್ತು antioncogenes ಸೆಲ್ ಪ್ರಸರಣ ಎರಡೂ ಆಂಕೊಜೆನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ಅನುವಂಶೀಯ ಕೋಶಗಳು ಜೀವಕೋಶದ ಮರಣದ ಪರವಾಗಿ ಸಮತೋಲನ ಟಿಲ್ಟ್ ಆ. ಈ ಜೀನ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

La cellule tumorale entre donc dans une phase de promotion caractérisée par une prolifération anarchique conduisant à la formation dune masse tumorale in situ (ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಗೆಡ್ಡೆ). ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ, les cellules tumorales perdent la capacité dadhésion et traversent la lame basale pour envahir d’autres tissus (ಸ್ಥಾನಾಂತರಣಗಳ); ಸಿ’est la phase de progression.

II ನೇ- Immunosurveillance ವಿರೋಧಿ tumorale :

ಗೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, une réponse immunitaire anti-tumorale sinstalle. ಎಲ್’ಅಸ್ತಿತ್ವ ಡಿ’une réponse immunitaire dirigée contre les tumeurs a été suggérée depuis la fin du I9ನೇ siècle puis des preuves expérimentales ont été regroupées permettant aux chercheurs de proposer un modèle expliquant la nature des interactions entre le système immunitaire dune part et la tumeur de l’ಇತರ. ಹೀಗೆ, la théorie de limmunoédition (immunoediting) ಈ ಪರಸ್ಪರ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು; ಎಲ್’élimination de la tumeur, ಎಲ್’équilibre et l’échappement à l’immunosurveillance (fig.1).

ಚಿತ್ರ 1: Théorie de limmunoédition

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಗಳ ಅದರ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಗೆಡ್ಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿಡಲು. ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ, la cellule tumorale essaie déchapper à cette surveillance sans succès mais réussit à résister à la mort cellulaire. ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆದ್ದರಿಂದ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಆದರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ತೆಗೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. La phase finale représente léchappement de la tumeur à limmunosurveillance, ಆದ್ದರಿಂದ, ಗೆಡ್ಡೆ ಸೆಲ್ ಜೀವಕೋಶದ ಸಾವು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಸರಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎರಡೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು.

1- ಟ್ಯುಮರ್ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳ :

Les tumeurs expriment un certain nombre dantigène qui représentent théoriquement la cible de la réponse immunitaire. ಅವರು ಐದು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು :

ಒಂದು- les antigènes exprimés spécifiquement par le tissu tumoral en dehors de lexpression ectopique par les cellules germinales (ಮಾಜಿ: ಮಂತ್ರವಾದಿ, ಎನ್ವೈ Isol,..)

ಬಿ- ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಎರಡೂ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಭಿನ್ನತೆ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳ.

ಸಿ- ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳ (ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ) résultant de lexpression des gènes mutés

ಡಿ- "ಸಾಮಾನ್ಯ" ಆಂಟಿಜೆನ್ ಆದರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಜೀವಕೋಶದ ಅತಿಯಾಗಿ

ಇ- ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ರೋಗಕಾರಕ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳ ರೋಗಕಾರಕ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ

ಟ್ಯುಮರ್ cytolytic ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳೊಂದಿಗೆ

2- ವಿರೋಧಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಗಳ :

ಎಲ್’immunosurveillance anti-tumorale fait intervenir les éléments cellulaires et moléculaires de limmunité innée et spécifique à la fois.

ಎ- ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ :

ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಗಳ ಕೋಶಗಳು ಎನ್ಕೆ, ಲೆಸ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ NKT, les lymphocytes Tγδ et les macrophages sans oublier les cellules dendritiques à linterface entre limmunité innée et limmunité spécifique.

Le système du complément par la voie classique constitue leffecteur soluble de cette immunité,

ಒಂದು- NK ಕೋಶಗಳು :

Les cellules NK jouent un rôle important dans limmunité anti-tumorale. ಅದರ ಗ್ರಾಹಕಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಕೆಲವು ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಮಾಡಬಹುದು :
La diminution de l’ಎಚ್‌ಎಲ್‌ಎ ವರ್ಗ I ಅಣುಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
– ಎಲ್’expression des molécules de stress qui sont des ligands pour certains récepteurs NK
– ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಾಣು ಪ್ರತಿಜನಕಗಳನ್ನು ವೈರಸ್ಗಳು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ.
– ಟ್ಯುಮರ್ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳ

ಎನ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಬಳಸುವ cytotoxicity ಯಾಂತ್ರಿಕ :

– ನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ’ADCC (ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ cytotoxicity)

La liaison de la partie Fc dune IgG- ಹಿಂದೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಸೆಲ್ ಜೋಡಿಸಲಾದ- a son récepteur CD16 conduit à lactivation de la cellule NK avec libération du contenu granulaire (perforine, granzyme)

– ಸೆಲ್ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ Cytotoxicity

NK ಕೋಶಗಳು ಗೆಡ್ಡೆ ಜೀವಕೋಶಗಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಾವಿನ ಗ್ರಾಹಕಗಳಿಗೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಇವು, ಇಂತಹ FasL ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಣುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು. ಎಲ್’interaction Fas-FasL entre autre, déclenche le processus de lapoptose chez la cellule tumorale

– ಹರಳಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ

ಎನ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ, elle dégranule et libère les molécules perforine granzyme qui finissent par activer le processus de l’ಅಪೊಪ್ಟೋಸಿಸ್.

ಬಿ- ಲೆಸ್ NKT ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ :

Une sous population de lymphocyte T caractérisée par lexpression dune part dun TCR a3 invariant et dautre part de récepteurs NK. ಅವರು ಥೈಮಸ್ ವಿಕಾಸಗೊಂಡು ನಾನ್-ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳ ಗುರುತಿಸಲು (ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಲಿಪಿಡ್) MHC ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಣುಗಳು ಮಂಡಿಸಿದ ; ಅಣುಗಳು CDld. Ils possèdent les caractéristiques de l’ಸಹಜ ವಿನಾಯಿತಿ.

Ces cellules participent à limmunosurveillance anti-tumorale par deux voies distinctes :

– ನೇರ ಮಾರ್ಗ : cette cellule est capable dinduire la mort de la cellule tumorale en activant les récepteurs de mort ou via les molécules solubles (perforine, granszyme)

– ಪರೋಕ್ಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ : par le biais de cytokines quelle sécrète (IFNs-ಸಿ, ಐಎಲ್ 4, ಇದು NK ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು CD8 + ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು, comme elle participe dans lorientation de la réponse immunitaire.

ಸಿ- ಜೀವಕೋಶಗಳು Tγδ :

Une sous population de lymphocytes T innate-like caractérisée par lexpression dun TCRγδ qui diffère du TCR αβ conventionnel par la nature des chaines peptidiques qui le constituent, ಪ್ರತಿಜನಕಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ, ಎಲ್’étendu du répertoire et la non restriction au CMH.

ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ Tγδ phosphoantigens ಮತ್ತು ಅಣುಗಳ ಮಂಡಿಸಿದ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳ ಗುರುತಿಸಲು CD1c.

Ils jouent un rôle important dans limmunité anti-tumorale en utilisant le système perforine/granzyme.

ಡಿ- ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ :

Ils sont impliqués dans lélimination des cellules tumorales non par phagocytose mais via deux mécanismes :

ಟ್ಯೂಮರ್ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅವೆಂದರೆ, TNF-α ಸೈಟೊಕಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೂಲಕ (ಟ್ಯೂಮರ್ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್)

ಎಲ್’apoptose de la cellule tumorale causée par les enzymes lysosomiales et les dérivés oxygénés exocytés par le macrophage activé.

ಇ- ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ :

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ, ಗಡ್ಡೆಗೆ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇದು ಮತ್ತು ರೂಪ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮಾಡಿದಾಗ.

ಬಿ- ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನಾಯಿತಿ :

ಎರಡೂ ರಸಧಾತುಗಳ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ.

ಒಂದು- ಎಲ್’immunité humorale :

Les anticorps participent à lélimination des tumeurs par deux mécanismes :
– ADCC
ಸಿಡಿಸಿ (ಅವಲಂಬಿತ ಪೂರಕ cytotoxicity)

ಬಿ- ಎಲ್’immunité cellulaire :

Les lymphocytes T notamment les TCD8+ jouent un rôle crucial dans limmunité anti-tumorale. Les débris cellulaires de la cellule tumorale sont capturés par la cellule dendritique qui sactive et migre vers lOLP le plus près. ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ CD4 + ಅವರ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ (exogenously), ಮತ್ತು LTCD8 + (ಅಡ್ಡ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ). ಸಕ್ರಿಯ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ದಾಳಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮರಳಬಹುದು.

– CD8 + ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್

ಅವರು Th1 ಸೈಟೊಕಿನ್ಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು (ಐಎಲ್ 2, IFNs-ಸಿ) Th1 ದುಗ್ಧಕೋಶದಿಂದ ಮೂಲಕ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ.

CTL ಆಫ್ cytotoxicity ಸಾವಿನ ಗ್ರಾಹಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕರಗುವ ಅಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಸೆಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತದೆ (perforine / granzyme)

– LTCD4 +

Leur rôle dans limmunité anti-tumorale est plus complexe. ತಮ್ಮ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆದರೆ ದುರ್ಬಲ ಜೊತೆಗೆ, ils participent dans la réponse via les cytokines quils sécrètent.

TH1 ಭಿನ್ನತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಗೆಡ್ಡೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಡಿಯಲ್ಲಿ’influence des cytokines du milieu, LTCD4 + Treg ಅಥವಾ Th17 ಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ ಬದಲಿಗೆ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಪರ.

III ನೇ- Échappement tumoral à limmunosurveillance :

Les tumeurs subissent la pression exercée par le système immunitaire et finissent par mettre en action certains mécanismes déchappement qui peuvent être regroupés en deux types ; ಎಲ್’immunosélection et limmunosubversion.

1- Immunosélection :

ಈ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೊತೆಗೆ, la cellule tumorale essaie déchapper à la reconnaissance par le système immunitaire en induisant certaines modifications :

ಒಂದು- ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ’expression des molécules HLA-I :

ಸಿ’est le résultat de la perte de sensibilité à l’IFNs-ಸಿ. La cellule naura plus la capacité dexprimer Ce mécanisme permet à la cellule déchapper à la reconnaissance par les CTL spécifiques. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಡಿತ ಅಂಶ NK ಕೋಶಗಳು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬಿ- ಅಸಹಜ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾರ್ಗಗಳ :

ಪ್ರತಿಜನಕದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಟೀನುಗಳ ಕೆಲವು ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ : ಆದರೆ

ಸಿ- ನಷ್ಟ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳ :

La cellule tumorale cesse dexprimer certains antigènes qui ont été la cible dune réponse spécifique ce qui rend cette dernière inefficace

ಡಿ- Perte dexpression des ligands des récepteurs activateurs des lymphocytes NK :

2- Immunosubversion :

ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ’ಕೃತ್ಯಗಳು’un processus actif au cours duquel le système immunitaire subit des modifications tendant à inhiber les fonctions des effecteurs anti-tumoraux. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಡೆಂಡ್ರಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಪರಿಣಾಮ, ಲೆ ಬೃಹತ್ಕಣಗಳಿಂದ, ಲೆ ದುಗ್ಧಕೋಶದಿಂದ TCD4 +.

ಒಂದು- ಡೆಂಡ್ರಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ :

La cellule tumorale peut sécréter des cytokines et des dérivés lipidiques qui entraînent linhibition soit de la maturation de la cellule dendritique soit de sa migration.

ಬಿ- ಲೆ ಬೃಹತ್ಕಣಗಳಿಂದ :

Il peut participer à limmunosuppression en produisant des cytokines immunosuppressives (ಐಎಲ್ -10, TGF-ಬಿ) ಅಥವಾ PGE2 ಗಳ ಪ್ರೋಸ್ಟಗ್ಲಾಂಡಿನ್.

Un autre facteur important dans léchappement de la tumeur est la potentialisation de langiogénèse qui peut avoir lieu sous linfluence du PDGF (ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂಶ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಪಡೆದ).

ಸಿ- LTCD4 + :

ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ CD4 + T ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಧ್ರುವೀಕರಣದ (ಭಿನ್ನತೆ) ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಟೊಕಿನ್ ಪರಿಸರದಿಂದ ಏರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. Si la différenciation en Thl est bénéfique pour limmunosurveillance anti-tumorale, Treg ಅಥವಾ Thl7 ಒಳಗೆ ಭಿನ್ನತೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, Treg ಜೀವಕೋಶಗಳು CD25 ತಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ, ಗೆ CD4 ಮತ್ತು ನಕಲು ಅಂಶದ ಮೂಲಕ Foxp3 ಇಮ್ಯುನೊ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸೈಟೊಕಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ (ಐಎಲ್ -10, TGF-ಬಿ) mais également en privant les LT effecteurs de l’ಐಎಲ್ 2. Ils sont souvent recrutés au niveau de la tumeur sous linfluence des chimiokines et du TGF-β.

ಅವರಿಂದ, les lymphocytes Thl7 qui se caractérisent par leur capacité à synthétiser et sécréter lIL- 17 favorisent léchappement de la tumeur en participant dans le phénomène de la néoangiogénèse par le biais de la production de lIL-17 qui induit la production du VEGF ; ಒಂದು angiogenic ಅಂಶ.

Les Th17 se différencient en présence de lIL-6 et du TGF-β ; ಎರಡು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸೈಟೊಕಿನ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಸೈಟ್ ಬಲವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ.

ಐವಿ- ಎಲ್’immunothérapie anti-tumorale :

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು ; les traitements traditionnels et limmunothérapie.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿ angiogenic ಚಿಕಿತ್ಸೆ.

ಎಲ್’immunothérapie regroupe tous les moyens qui sont utilisés afin de renforcer la réponse immunitaire anti-tumorale et contrecarrer léchappement à limmunosurveillance. ಇದು ಮಾಡಬಹುದು’ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ’une immunothérapie non spécifique ou spécifique.

1- ಎಲ್’immunothérapie non spécifique :

ಎಲ್’objectif de cette thérapie est daugmenter les performances du système immunitaire et de forcer les effecteurs à infiltrer la tumeur. ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ :
Utilisation des dérivés bactériens qui activent les effecteurs cellulaires de l’ಸಹಜ ವಿನಾಯಿತಿ. ಅವರು ಗೆಡ್ಡೆ ಆಕ್ರಮಣ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
Activation in vitro des cellules de l’ಸಹಜ ವಿನಾಯಿತಿ (NK ಕೋಶಗಳು, LTgd,…) ರೋಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುನಃ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು
Utilisation des cytokines telle que l’ಐಎಲ್ -12.

2- ಎಲ್’immunothérapie spécifique :

ಎಲ್’objectif est de cibler spécifiquement la tumeur pour la détruire. ಇದು ಮಾಡಬಹುದು’ವರ್ತಿಸಿ :

ಒಂದು- ಮೋನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ :

ಅವರು ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ. ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಪಿಟೋಪ್ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ADCC ಅಥವಾ ಸಿಡಿಸಿ ಒಂದೋ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಅವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು (ಲಿಂಫೊಮ ಪ್ರತಿ- CD20, ವಿರೋಧಿ Her2 / ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನೌ) ಅಥವಾ ಗಡ್ಡೆಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಅಣುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡ (ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಾಸಾಯನಿಕ, ವಿಕಿರಣ ಐಸೋಟೋಪ್,…). ಹೀಗೆ, ಎಲ್’effet toxique touchera de manière spécifique et ciblée la cellule tumorale sans atteindre la cellule normale.

ಬಿ- ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ :

ರೋಗಿಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಲಸಿಕೆಯ ತಯಾರು, ಅನೇಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ; ಎಲ್’ಗೆಡ್ಡೆ ಆಂಟಿಜೆನ್, ಹಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ರೋಗಿಗಳ ನಡುವಣ ಸಣ್ಣಕಣಗಳು,….

Ceci rend la préparation dun vaccin peptidique difficile, ce qui a conduit à lutilisation de vaccin à base de l’ADN. ಕೆಲಸ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಲಸಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಡಾ ವೈ ಅವರ ಕೋರ್ಸ್. ZEMOULI – ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ