ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ

0
5679

ನಾನು- ಪರಿಚಯ :

ನ ಸಾಧನೆ’examens radiologiques en cours de grossesse interrogent régulièrement les professionnels de la santé et sont source majeure dinquiétudes des patientes enceintes

La recherche dune grossesse en cours doit être systématique chez une femme en âge de procréer et devant bénéficier dun examen radiologique.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್, ಎಲ್’examen de radiodiagnostic retenu sera celui affichant le meilleur rapport bénéfice/risque.

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆಧಾರಿತ sultrasons ಅಥವಾ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಅನುರಣನ ಯಾವಾಗಲೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆದ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

II ನೇ- ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣಗಳ ನೀಡಲಾಗಿದೆ :

Les doses liées à lexposition médicales en médecine durgence concernent les examens de radiodiagnostic par imagerie aux rayons X,ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ, ಅಥವಾ ಬೀಜಕಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ.

Les doses délivrées à lutérus lors des examens dimagerie sont exprimées en milli GRAY (mGy) ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಲಿ becquerel (MBq), ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ವಿ ಎಂಎಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Les estimations des doses dirradiation exposant le foetus sont inférieures à 50 ಅತ್ಯಂತ ವಿಕಿರಣಗಳ ಫಾರ್ mGy.

III ನೇ- ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣಗಳ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು :

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಷರೇಗಳು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು abortifacients ರೀತಿಯ, ವಿರೂಪತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್.

ಎ- ವಿರೂಪತೆ ಅಪಾಯವನ್ನು :

  • rimplantation ಮೊದಲು<J8 : ಸಿ’est la loi du «tout ou rien», ಅಂದರೆ ಡಿ, ಸಿ’ಇದೆ’arret de la grossesse ou un déroulement strictement normal de celle-ci.
  • Pendant la phase de lorganogénèse qui s’ನಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ 9ನೇ ನಲ್ಲಿ ದಿನ 9ನೇ ವಾರದ ನಂತರದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ, la radiosensibilité est particulièrement forte et le risque malformatif est alors majeur.ceci est observé pour un seuil dirradiation >200mGy.
  • Au stade de maturation foetale qui sétale de la 9ನೇ ವಾರದ 9ನೇ ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ವಿರೂಪಜನಕ ಅಪಾಯ ಅಪ್ರಾಪ್ತರಾದಾಗ.

ಬಿ- ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ :

Le risque cancérogène est liée à lintensité de la dose dexposition dou nécessité de rapeller à lurgentiste ou au radiologiste dune part la justification de tout examenradiologique exposant à une irradiation in utéro et dautre part à recourir, ಸಮಾನ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು, l ನಲ್ಲಿ’ಪರೀಕ್ಷೆ’imagerie le moins irradiant.

ಐವಿ- ಕಿರಣ ವಿಕಿರಣದ ಎಕ್ಸ್ :

  • La recherche de grossesse doit se faire conjointement par lurgentiste demandeur de lexamen et le radiologue également surtout si lutèrus dans le cas de lexamen demandé se situe dans le faisseaux primaire ou risque detre exposé à un rayonnement.
  • ಸಾಬೀತು ಅಥವಾ ಆಗಬಹುದಾದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕ : ಎಲ್’examen radiologique demandé doit être le seul à pouvoir établir le diagnostic nécessaire à la prise en charge appropriée et le retard diagnostique serait préjudiciable à la mère et le foetus.après information de la patiente des risques et lexamen est réalisé avec la technique la moins irradiante la dose éstimée dirradiation est mentionnée sur le compte rendu de l’ವಿಮರ್ಶೆ.
  • ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವೇಳೆ : ಎಲ್ ಇದ್ದರೆ’examen demandé ne concerne pas lutèrus le risque est inexistant pour le foetus.
  • ವೇಳೆ’exploration par radiologie convetionnelle ayant concerné labdomen le risque est faible cependant les parent sont obligatoirement informés des risques malgré quils sont mineurs.
  • La réalisationdune TDM pelvienne avec réalisation de plusieurs séries de coupes scannographiques, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,ಅಪಾಯ ಮಧ್ಯಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ (risque malformatif ou de retard mental de lenfant à naître), et ceci par augmentation des doses délivrée à l’ಗರ್ಭಾಶಯದ.

ವಿ- ತೀರ್ಮಾನ :

Il est impératif de respecter les principales précautions en cas de réalisation dexplorations radiologiques en cas de grossesse et de mesurer le rapport bénéfice/risque.

Recourir à léchographie ou lIRM dès que c’ಸಾಧ್ಯ.

ಡಾ. ಎ. ABES – ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ