പെട്ടെന്നുള്ള മരണം’ആളൊന്നിൻറെ

0
4672

ഞാന്- ആമുഖം :

La mort peut poser des problèmes médico-légaux lorsquelle survient subitement, ഈ മരണം ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ പിന്തുടരാൻ കഴിയൂ, അത് മുഹൂര്ത്തമായി ഏതെങ്കിലും മുൻകൂർ രോഗം ഇല്ലാതെ സംഭവിക്കാം

അത്തരം ഒരു മരണം മുമ്പിൽ ചോദ്യം: :
– മരണം സ്വാഭാവികമായും സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ
– ഈ മരണം സ്വമേധയാ എങ്കിൽ : ആത്മഹത്യ
– മരണം മൂന്നാമതൊരാൾ സംഭവിക്കാം ചെയ്തു എങ്കിൽ : അപകടം, നരഹത

രണ്ടാം- DEFINITION :

La mort subite est une mort naturelle dont lagonie brève nexcède pas 15 മിനിറ്റ് ആ ഒരു ആശാവഹമായ ആരോഗ്യകരമായ വിഷയം വഹിച്ചു

മൂന്നാമൻ- അപകട ഘടകങ്ങളുടെ :

– എൽ’പ്രായം : ↑ avec lâge surtout > 50 വർഷം
– ലിംഗം : ♂ > ♀
– തൊഴില് : വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഇടയിൽ സാധാരണ ; സിഇഒ ; നേതാവ് ജനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം
– പോഷകാഹാരം : la dénutrition importante responsable de l’ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു ; മരണം ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ സ്രോതസ്സ് ഉത്തരവാദിത്വം വലിയ വണ്ണം
– കാലം : പ്രത്യേകിച്ച് ശൈത്യകാലത്ത്
– പ്രവർത്തനം : L’effort violent chez lhypertendu ou le cardiaque
– ഓട്ടം : ബ്ലാക്ക് ഏറ്റവും ബാധിച്ചു
– റ്റു നില
– വികാരം : ഭയം, സന്തോഷം, വേദന

നാലാമൻ- രോഗനിർണ്ണയ :

  • ചോദംചെയ്യല് : സാക്ഷി…
  • ലിഫ്റ്റിങ് ശരീരം (കുറ്റകൃത്യം രംഗം) : ശവം എന്ന സൈറ്റ് പരീക്ഷ
  • ശവപരിശോധന : എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെ പരീക്ഷ
  • കൂടുതൽ പരീക്ഷ

വി- അതുണ്ടാക്കുന്ന :

1- പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ലെസിഒനല് : ജീവിതം കൊണ്ട് വ്യക്തമായ ഓർഗാനിക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കോസ്

2- പെട്ടെന്നുള്ള മരണം പ്രീ-നിലവിലുള്ള ഉപാധികളോടെ ഫങ്ഷണൽ : മരണം എന്നാൽ സുദ്ദെംനെഷ് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജൈവ മുഴ

മുൻ : athéromateux sans ischémie aigue visible et qui meurt a la suite dune forte émotion ou effort

3- പ്രീ-നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ ഇല്ലാതെ ഫംഗ്ഷണൽ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം : പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വെളുത്ത (-) ഏതെങ്കിലും അധിക പരിശോധനകൾ നെഗറ്റീവ് മടങ്ങിവരും

4- ഇംഹിബിതിഒന് ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്നുള്ള മരണം : ആക്കീതാവും വഗല്

ഡീറ്റേയ്ല്സ് : പതിഫലനം മേഖലകളിൽ : മൂക്കിൽ (എപിഗ്ലൊത്തിസ്), ശാസനാളദാരം (ചരൊതിദിഎന് സുഷിരം), എ́പിഗസ്ത്രെ, ത്യ്ംപനുമ്, ലക്ഷണം, col de l’ഗര്ഭപാതം