ഉപരിപ്ളവമായ ഫംഗസ് അണുബാധ

0
6918

അവതാരിക / പൊതു അവലോകനം :

 • ഉപരിപ്ളവമായ ഫംഗസ് അണുബാധ നഗ്നതക്കാവും മൂലമാണ് ത്വക് അണുബാധ ആകുന്നു (ദെര്മതൊഫ്യ്തെസ്, യീസ്റ്റ്, പൂപ്പൽ) തൊലി ബാധിക്കുന്ന വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ ഉറവിടം ആയ, les phanères et les muqueuses
 • La source d’infestation peut être :

അംഥ്രൊപൊഫിലെ : contamination interhumaine

ജൊഒഫിലെ : contact avec les animaux

Géophile : à partir des sols

➢ Ou à partir de champignon saprophyte de la peau ou des muqueuses

ദെര്മതൊഫ്യ്തൊസെസ് (ou dermatophyties)

കൊടുക്കുകഫിനിഷ് :

 • Sont des affections causées par des dermatophytes qui sont des champignons filamenteux kératinophiles kératinolytiques qui se multiplient de deux manières (sexuée et asexuée). ദിസ്തിന്ഗുഎ ന് 3 വിഭാഗങ്ങളിൽ :

ത്രിഛൊഫ്യ്തൊന് : avec plusieurs espèces

മിച്രൊസ്പൊരുമ് : avec plusieurs espèces

Épidermophyton : avec une seule espèce (Épidermophyton ഫ്ലൊചെഒസുമ്)

 • Les dermatophytes s’attaquent au stratum corneum, aux cheveux et aux poils, responsables de divers tableaux cliniques (atteinte de la peau glabre, des cheveux, des ongles et des plis)

ദെര്മതൊഫ്യ്തൊസെസ് എന്ന The തൊലി glabre (en-dehors des plis)

 • Tinea corporis ou Tinea circinata étaient appelées « herpes circiné » du fait de leur aspect arrondi, circiné, tous les dermatophytes sont pathogènes, peut toucher tous les âges
 • ച്ലിനികുഎ : après une incubation de 3 semainesapparaît une tache érythémato-squameuse, ബിന്ദു, ചസ്ത്രൊഥെഒദൊരിചിഎംനെ, d’évolution centrifuge, aboutissant à la constitution d’une lésion ronde, offrant 2 zones à décrire :

Bordureérythémato-squameuse ou érythémato-vésiculeuseactive où pullulent les filaments mycéliens

Centre : légèrement fripé, en voie de guérison

 • രോഗനിർണ്ണയ ഡിഫറൻഷ്യൽ : peut se faire avec un eczéma de contact, കാത്തിരിക്കുന്നു, la lésion initiale du pityriasis rosé de Gilbert…
 • അവലോകനം മ്യ്ചൊലൊഗിചല് : se pratique avant tout traitement antifongique ou à distance de celui-ci (plus d’un mois d’arrêt), en bordure des lésions, qui montre des filaments mycéliens : ce diagnostic positif permet de traiter le patient et de débuter l’enquête épidémiologique
 • സംസ്കാരം : sur milieu de Sabouraud, അപേക്ഷ 3-4 semaines pour déterminer le genre et l’espèce en cause
 • ചികിത്സ : local si les lésions sont limitées (dérivé imidazolé, ചിച്ലൊപിരൊക്സൊലമിനെ, തെര്ബിനഫിനെ). En cas de lésion étendue, inflammatoire ou de lésions multiples (മേൽ 3), on peut employer un traitement oral de 15 jours à un mois : ഗ്രിസെഒഫുല്വിന്, തെര്ബിനഫിനെ

ദെര്മതൊഫ്യ്തൊസെസ് എന്ന grands കൂടുതൽ

ടൈപ്പ് ചെയ്യുക വിവരണം : intertrigo inguino-crural dermatophytique

 • Était appelé « eczéma marginé de Hebra », affection qui touche souvent l’adulte avec prédominance masculine
 • ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംഭാവന : ചൂട്, വിയർപ്പ്, port de vêtements synthétiques…
 • ച്ലിനികുഎ : le début se fait par une pastille érythémato-squameuse au fond du pli inguinal, unilatéralement, qui s’étend progressivement réalisant une nappe à bordure polycyclique (continue ou discontinue), active par rapport au centre qui tend à guérir. Cet aspect peut se bilatéraliser et s’étendre en arrière vers le pli inter-fessier, favorisé par l’application des dermocorticoïdes
 • രോഗനിർണ്ണയ ഡിഫറൻഷ്യൽ : peut se faire avec un psoriasis inversé, un intertrigo candidosique, un érythrasma (affection qui réalise des nappes brunâtres s’étalant sur les 2 കൂടുതൽ, dont l’agent pathogène est une bactérie à Gram (+) : Corynebacterium minutissimum, la fluorescence rouge-corail sous la lumière de Wood est caractéristique, le traitement est antibiotique : എര്യ്ഥ്രൊമ്യ്ചിന്)
 • അവലോകനം മ്യ്ചൊലൊഗിചല് / ചികിത്സ : idem

ദെര്മതൊഫ്യ്തൊസെസ് എന്ന petits കൂടുതൽ

ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന വിവരണം : intertrigo inter-orteil

 • Appelé autrefois « pied d’athlète », affection de l’adulte avec légère prédominance masculine
 • ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംഭാവന : port de chaussures fermées, ചൂട്, വിയർപ്പ്, natation en piscines
 • ച്ലിനികുഎ : se traduit par une simple fissure au fond du pli, bordée de lamelles de squames blanchâtres, s’accompagnant de prurit intense et odeur désagréable, qui peut toucher tous les espaces inter-orteils surtout les 2 ഏറ്റവും പുതിയ (3e et 4e espace). L’intertrigo inter-orteil peut s’étendre au dos des orteils et du pied avec des circinations sèches et squameuses. On peut avoir une surinfection bactérienne avec douleur où ça peut constituer une porte d’entrée pour un érysipèle
 • പരീക്ഷn മ്യ്ചൊലൊഗിചല് / ചികിത്സ : idem

Teignes എന്ന ദയവായി അലിയാത്തവരുണ്ടോ

 • Encore appelée « Tinea capitis », elles sont dues à des dermatophytes qui donnent un parasitisme pilaire, les teignes touchent essentiellement les enfants (rarement les adultes) et sont fréquentes dans les pays en voie de développement
 • അവിടെ 3 sortes de teignes :

Teignes tondantes : comportant Teignes tondantes microsporiques et Teignes tondantes trichophytiques

Teignes വീക്കം ഒപ്പം suppuratives : kérion de Celse

Teignes faviques : പ്ലെസന്റ്

 • Devant une teigne, on doit réaliser un bon interrogatoire, un examen clinique minutieux des lésions et du reste du corps, réaliser si possible des examens complémentaires (വുഡ് വെളിച്ചം, examen mycologique direct et culture), cela permet d’orienter l’enquête épidémiologique et traiter le patient et les sujets atteints s’ils existent
 • Teignes tondantes microsporiques :

ഏജന്റുമാർ :

 • മിച്രൊസ്പൊരുമ്  ചനിസ്dermatophyte zoophilele plus fréquent en Algérie et au Maghreb
 • മിച്രൊസ്പൊരുമ് audouinii : dermatophyte anthropophile, semble plus fréquent en യൂറോപ്പ്
 • മിച്രൊസ്പൊരുമ് langeronii : dermatophyte anthropophile, fréquent en Afrique
 • Et d’autres espèces…

എപ്പിഡമിയോളജി : പ്രതിനിധാനം 16-20% des teignes du cuir chevelu en Algérie, touchant les 2 ഇണകളെ, l’âge de survenue se situe entre 6 ഒപ്പം 10 വർഷം

ച്ലിനികുഎ : réalise des lésions érythémato-squameuses alopéciques, ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ, എന്ന 2-5 സെ.മീ വ്യാസം, വ്യക്തമായ പരിധികൾ, കുറെ, 2-4 ശരാശരി. Les cheveux, sur une plaque squameuse, sont cassés à quelques millimètres (4-6 മില്ലീമീറ്റർ) des orifices folliculaires, réalisant l’aspect en brossel’extraction à la pince des cheveux trouve qu’ils sont accompagnés de bulbe

അവലോകനം ഇതിനായി The വെളിച്ചം എന്ന മരം : révèle une fluorescence verte et vive

അവലോകനം മ്യ്ചൊലൊഗിചല് : l’examen direct montre un parasitisme de type microsporique (endo- ectothrix), caractérisé par un cheveu contenant des filaments mycéliens (intrapilaire) et entouré d’amas de spores

സംസ്കാരം ന് milieu എന്ന സബൊഉരൌദ് : identifie l’espèce en 2-4 ആഴ്ച

 • Teignes tondantes trichophytiques :

ഏജന്റുമാർ : toujours anthropophile

 • ത്രിഛൊഫ്യ്തുമ് violaceum : dermatophyte anthropophile fréquent en Algérie et sur le pourtour méditerranéen
 • ത്രിഛൊഫ്യ്തൊന് തൊംസുരംസ് : cosmopolite
 • ത്രിഛൊഫ്യ്തൊന് soudanense : surtout en Afrique
 • Et autres espèces…

എപ്പിഡമിയോളജി : c’est la plus fréquente en Algérie, പ്രതിനിധാനം 76-80% de l’ensemble des teignes du cuir chevelu, അതീവഗുരുതരമായ, réalisant des épidémies en collectivité d’enfants

ച്ലിനികുഎ : elles réalisent de petites plaques grisâtres, alopéciques, സ്കുഅമെഉസെസ്, de forme irrégulière, à limites imprécises, de quelques millimètres de diamètre, très nombreuses voire même des centaines. Les cheveux malades sont coupés au ras du cuir chevelu, englués dans les squames (pseudo-comédons), l’extraction à la pince des cheveux trouve qu’ils ne sont pas accompagnés de bulbes

അവലോകനം ഇതിനായി The വെളിച്ചം എന്ന മരം : pas de fluorescence

അവലോകനം മ്യ്ചൊലൊഗിചല് : l’examen direct montre un parasitisme de type endothrix (cheveux bourrés de spores)

സംസ്കാരം ന് milieu എന്ന സബൊഉരൌദ് : identifie l’espèce en cause en 3-4 ആഴ്ച

 • Teignes വീക്കം ഒപ്പം suppuratives (kérion de Celse) :

ഏജന്റുമാർ : elles sont souvent zoophiles :

 • ത്രിഛൊഫ്യ്തൊന് വെര്രുചൊസുമ് : മുറികൾ ഒഛ്രചെഉമ്
 • ത്രിഛൊഫ്യ്തുമ് മെംതഗ്രൊഫ്യ്തെ

എപ്പിഡമിയോളജി : അപൂർവ, 2% de l’ensemble des teignes en Algérie, non-contagieuse, sous forme de cas sporadiques en zone d’élevage (bovins et équins) mais aussi en zone urbaine

ച്ലിനികുഎ : elle débute par une tache érythémateuse, légèrement squameuse, എന്ന 2-5 സെ.മീ വ്യാസം, qui devient inflammatoire et congestive à partir de la 2e semaine, elle s’épaissit et se surélève, suppure par tous les orifices folliculaires, entrainant la chute des cheveux (aspect en macaron)

അവലോകനം ഇതിനായി The വെളിച്ചം എന്ന മരം : pas de fluorescence

അവലോകനം മ്യ്ചൊലൊഗിചല് : l’examen direct montre qu’il existe 2 types de parasitismes :

 • Mégaspore : caractérisé par un cheveu contenant des filaments mycéliens et des spores de 4-8 ധൂളികൾ, disposés en chainettes à l’extérieur du cheveu
 • Microïde : le même aspect que le précédents, mais les spores ont une taille plus petite

സംസ്കാരം ന് milieu എന്ന സബൊഉരൌദ് : identifie l’espèce en 2-4 ആഴ്ച

പരിണാമം :

 • ഹിതകരമായ : avec une chronologie inverse à la constitution du macaron
 • Défavorable : avec des alopécies cicatricielles définitives
 • Teignes faviques (പ്ലെസന്റ്) :

ഏജന്റ് : ത്രിഛൊഫ്യ്തുമ് സ്ഛൊംലെഇനീ : dermatophyte anthropophile, agent exclusif sur favus

എപ്പിഡമിയോളജി : കുറഞ്ഞ 1% des teignes du cuir chevelu, അതീവഗുരുതരമായ

ച്ലിനികുഎ : débute par des lésions érythémato-squameuses, qui évoluent vers un aspect typique appelé « godet favique » : c’est une croute de forme arrondie, à bord surélevé de 0.5 സെ.മീ, sa surface est déprimée au centre, en forme de cupule, sa couleur est jaune safran, il se dégage de ces lésions une odeur caractéristique de souris, ce godet est traversé par un cheveu favique qui n’est jamais cassé, എങ്കിലും, il se développe mal, il a perdu son brillant naturel et a l’aspect du foin sec

അവലോകനം à la lumière de Wood : révèle une fluorescence verdâtre

അവലോകനം മ്യ്ചൊലൊഗിചല് : montre un parasitisme de type favique : cheveux bourrés de filaments mycéliens et bulles d’air avec absence de spores

സംസ്കാരം ന് milieu എന്ന സബൊഉരൌദ് : identifie l’espèce

 • ചികിത്സ എന്ന നിശാശലഭം :

ഘട്ടങ്ങൾ പൊതുവായ : les peignes et les brosses du malade doivent être nettoyés ou brûlés, rasage des cheveux atteints et au voisinage des plaques avec un rasoir jetable, le décapage des lésions crouteuses est nécessaire, nettoyer les serviettes, les taies d’oreillers et les draps puis les repasser. Pour les kérions, ne pas inciser car cela retarde la guérison et peut entrainer une contamination sanguine

 • L’éviction scolaire reste obligatoire pour les teignes anthropophiles

ചികിത്സ പ്രാദേശിക : antifongique local, en lotion, 2x/j et shampoing antifongique

ചികിത്സ കൊണ്ട് വഴി പൊതുവായ :

 • ഗ്രിസെഒഫുല്വിന് : à la dose de 20-25 mg/kg/j et 1 ഗ്രാം / ദിവസം മുതിർന്ന, പതക്കം 6-8 ആഴ്ച, c’est un fongistatique et a également une action anti-inflammatoire, dois être pris en milieu des repas, très actif sur les teinges microsporiques et inflammatoires

ഇഫക്റ്റുകൾ സെക്കൻഡറി : ചൊറിഞ്ഞുപൊട്ടല് ചുതനെ́, ഓക്കാനം

 • തെര്ബിനഫിനെ : fongicide, à la dose de 125 mg/j chez l’enfant de 20 ഇതിനായി 40 കിലോ 62.5 mg/j s’il pèse moins de 20 കിലോ 250 mg/j chez l’adulte, en surveillant la formule sanguine et les enzymes hépatiques, très active sur les teignes trichophytiques
 • ഇത്രചൊനജൊലെ

Onyxis dermatophytique

 • C’est une atteinte des ongles par des dermatophytes, l’onyxis dermatophytique est isolé sans péri-onyxis
 • On trouve souvent en cause : ത്രിഛൊഫ്യ്തൊന് rubrum, ത്രിഛൊഫ്യ്തൊന് വിഒലൊഅചെഉമ്
 • Les ongles des pieds sont plus touchés que ceux des mains
 • On trouve également des facteurs déclenchants : climatiques, transmission intra-familiale, സ്പോർട്സ്, facteurs individuels…
 • L’atteinte unguéal peut prendre 4 വശങ്ങൾ, en fonction de la voie de pénétration du champignon dans l’appareil unguéal :

Onychomycose disto-latérale

Onychomycose പ്രോക്സിമൽ : atteint la matrice

Leuconychie ഉപരിതലം : correspond à une atteinte de la partie superficielle de la tablette unguéale sans atteinte du lit de l’ongle

ഒംയ്ഛൊദ്യ്സ്ത്രൊഫിഎ totale : est l’étape ultime de la destruction de l’ongle par le champignon

 • പരിണാമം : പഴക്കംചെന്ന, atteignant de proche en proche les autres ongles
 • ചികിത്സ : dépend de l’atteinte de l’ongle et du champignon isolé en culture : on peut se contenter d’un traitement local si l’atteinte de l’ongle est limitée (Amorolfine en solution ou Ciclopiroxolamine en solution), le traitement oral est nécessaire en cas d’atteinte matricielle ou de lésions cutanées associées (തെര്ബിനഫിനെ). ചികിത്സ സമയദൈർഘ്യം : നിരവധി മാസങ്ങൾ

ലെവുര്മുകൾക്കുളള

Des levures habituellement non-pathogènes peuvent le devenir dans des circonstances particulières : മല്ലഷെജിഅ, Candida albicans

ചംദിദൊസെസ് cutanéomuqueuses ഉപരിപ്ളവമായ

 • Ce sont des affections cutanées, കഫം, ഫനെ́രിഎംനെസ്, dues à des champignons levuriformes du genre Candida dont l’espèce albicans est la plus incriminée
 • ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംഭാവന : പ്രമേഹം, പൊണ്ണത്തടി, ഇംമുനൊദെ́പ്രെഷിഒന്, corticothérapie…
 • ചംദിദൊസെസ് oropharyngées : ഉണ്ട് :

Perlèchese traduit par une fissure douloureuse du fond de la commissure labiale, recouverte d’un enduit blanchâtre, അക്കങ്ങള്- അല്ലെങ്കിൽ ഉഭയകക്ഷി, elle est contagieuse, elles sont à différencier des autres perlèches (infectieuses à germes banaux,  സിഫിലിസ്,  dermite irritative…)

ഛെ́ഇലിതെ candidosique : inflammation des lèvres avec desquamation et parfois fissures, subaigüe ou chronique

സ്തൊമതിതിസ് candidosique : inflammation de la muqueuse buccale, diffuse ou localisée, se présentant sous 3 ഫോമുകൾ (എര്യ്ഥെമതൊഉസ്, pseudo-membraneuse (മുഗുഎത്) ou hyperplasique) qui s’accompagnent de sensation de sécheresse de la bouche et sensation de cuisson, de brulure lors de l’alimentation (surtout acide), le nourrisson refuse la tétée

 • Intertrigos candidosiques :

എന്ന grands കൂടുതൽ : l’infection s’étend symétriquement en miroir sur les berges des plis, réalisant des nappes rouges, homogènes et vernissées, en périphérie, ces lésions sont bordées de pustules blanchâtres et parfois d’un aspect de « collerette desquamative », les lésions sont très prurigineuses avec une sensation de brulure ou de douleur, le fond est fissuré

 • ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംഭാവന എന്ന മുതിർന്നവർ : പൊണ്ണത്തടി, പ്രമേഹം, macération, manque d’hygiène…

എന്ന petits കൂടുതൽ : les candidoses concernent les premiers ou deuxièmes espaces inter-orteils plantaires, au niveau des mains, l’atteinte touche le 3e ou le 4e espace interdigital et il faut rechercher une candidose sous l’alliance, là encore, on recherche un diabète, des facteurs favorisants généraux et surtout locaux (humidité des mains chez les restaurateurs, les cuisiniers, port de chaussure de sécurité…)

ചംദിദൊസെസ്    anogénitales :     പൗരന്മാർക്ക്,      vulvites,     vulvo-vaginite,     balanoposthite. Elles s’accompagnent souvent de facteurs favorisants

പെരി-ഒംയ്ക്സിസ് ഒപ്പം ഒംയ്ക്സിസ് : affection qui touche le plus souvent la femme, les ongles des mains sont les plus souvent atteints, favorisés par la manipulation des produits sucrés et aggravés par le contact avec les produits ménagers. L’affection débute par un péri-onyxis rouge et inflammatoire, douloureux et suppurant, la pression du bourrelet fait sourdre du pus, l’atteinte unguéale est secondairese traduit par des taches (വെളുത്ത,  മഞ്ഞകലർന്ന, verdâtres), la lame unguéale est épaissie

 • അവലോകനം മ്യ്ചൊലൊഗിചല് :

അവലോകനം  നേരിട്ട്à partir de différents prélèvementspermet de voir des levures bourgeonnantes ou pseudo-filamenteuses

സംസ്കാരം ന് milieu എന്ന സബൊഉരൌദ് : permet d’observer en 24-48h des colonies crémeuses et blanchâtres

 • ചികിത്സ എന്ന എപ്പോൾidoഅതിന്റെ :

The നില ചുതനെഒഉസ് : un traitement local antifongique suffit (ചിച്ലൊപിരൊക്സൊലമിനെ, dérivés azolés), si les lésions sont importantes, on utilise du Fluconazole oral pendant 15 ദിവസം

ന് The കഫം : സി. albicans est saprophyte, ce qui conduit à ne traiter que les lésions sur lesquelles la culture a isolé de nombreuses colonies avec un examen direct positif

 • ചംദിദൊസെസ് buccales : on peut utiliser localement de l’Amphotéricine B, à garder en bains de bouche ou du Miconazole local, si les lésions sont importantes, il faut ajouter du Fluconazole oral, il faut aussi éliminer les causes favorisantes et vérifier la bonne hygiène dentaire

എത്തിച്ചേരൽ unguéale : traitement par voie générale : Fluconazole pendant plusieurs mois, associé ou non à un traitement local (അമൊരൊല്ഫിനെ)

പിത്യ്രിഅസിസ് വെര്സിചൊലൊര് (പി.വി.)

 • C’est une épidermomycose très fréquente, cosmopolite, .പതിനേഴ്, elle est due à des levures lipophiles du genre മലഷെജിഅ, ces levures sont commensales de la peau de l’homme
 • Plus fréquent chez l’adolescent et l’adulte jeune
 • Il est récidivant car il existe des facteurs prédisposants (souvent difficiles à contrôler) : ജനിതക (സാധ്യത), ലിപിഡ് (atteinte préférentielle des zones riches en glandes sébacées), sécrétion sudorale (activité physiqueport d’uniformes occlusifs,  കാലാവസ്ഥ),  hormonaux (hypercorticisme, ഗര്ഭം)
 • ച്ലിനികുഎ : réalise des macules finement squameuses, de coloration blanchâtre, jaune chamois, ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ, parfois polycycliques, dessinant de véritables cartes géographiques, avec des lésions hypo- ou hyper-pigmentées, il n’y a pas de prurit, les lésions siègent essentiellement au niveau des zones séborrhéiques (മുഖം, ചൊഉ, partie haute du thorax car c’est une levure lipophile), la pression appuyée d’une squame entraine son détachement (signe de Copeau), la forme achromiante est très visible après bronzageil existe des formes pigmentéesbrun foncées voire noires, എര്യ്ഥെമതൊഉസ്
 • അവലോകനം മ്യ്ചൊലൊഗിചല് നേരിട്ട് : après un scotch test (on étale un adhésif sur la peau et on décolle la couche la plus superficielle, puis on observe au microscope), révèle des amas en grappes de raisin
 • സംസ്കാരം : identifie l’espèce en cause
 • അവലോകനം en lumière de Wood : fluorescence jaune verdâtre
 • ചികിത്സ : antifongique imidazolé ou gel moussant ou sulfure de Sélénium (2.5%), dans les formes résistantes, le Kétoconazole (200 മില്ലിഗ്രാം, ഓരോ, പതക്കം 10 ദിവസം)
Teigne Parasitisme pilaire Lampe de Wood ദെര്മതൊഫ്യ്തെ പേഷണം
Microsporique Microsporique : filaments intrapilaires peu nombreux, spores de 2 μm, en gaine autour du cheveu Fluorescence verte

എം. ചുദൊഉഇനീ
എം. ലര്ഗെരൊനീ
എം. രിവലിഎരീ
എം. ഫെര്രുഗിനെഉമ്

അംഥ്രൊപൊഫിലെ :
യൂറോപ്പ്
Afrique Afrique
ഏഷ്യ
Microsporique എം. ചനിസ് ജൊഒഫിലെ (സല്ലാപം, നായ്), cosmopolite
Trichophytique  എംദൊഥ്രിക്സ : spores de 4 μm, intrapilaires, വളരെ, cheveux cassés courts Pas de fluorescence ടി. ടി സൊഉദനെംസെ. violaceum T. tonsurans T. rosaceum അംഥ്രൊപൊഫിലെ : Afrique noire Afrique du nord Cosmopolite Portugal
Inflammatoire

മിച്രൊഇദെ : chainettes de spores, എക്സത്രപിലൈരെസ്, എന്ന 2 μm Pas de fluorescence ടി. മെംതഗ്രഫ്യ്തെസ് ജൊഒഫിലെ : നായ്, cheval, lapin, cobaye
Mégaspore : chainettes extrapilaires de spores, 5-6 μm ടി. ഒഛ്രചെഉമ് ജൊഒഫിലെ : bovidé
Autres types ടി. violaceum T. സൊഉദനെംസെ എം. ഗ്യ്പ്സെഉമ് Anthropophile Anthropophile Géophile
പ്ലെസന്റ് ഫവികുഎ : filaments intrapilaires uniquement, cheveux non-cassés Fluorescence verte ടി. സ്ഛൊംലെഇനീ അംഥ്രൊപൊഫിലെ :            Afrique du nord

M = Microsporum / T = Trichophyton

  ഗ്രിസെഒഫുല്വിന് ഇത്രചൊനജൊലെ ഫ്ലുചൊനജൊലെ തെര്ബിനഫിനെ
ദെര്മതൊഫ്യ്തെ ++ ++ + +++
യീസ്റ്റ് ++ ++ +-
ഘടനയോടു ++ ++
മലഷെജിഅ ++ +

++ = efficace / + = peu efficace / – inefficace