ഐ ആൻഡ് വ്യവസ്ഥകളും രോഗങ്ങൾ

0
5278

പൊതു അവലോകനം :

ഒഫ്ഥല്മിച് എത്തിച്ചേരുന്നതും = കാര്യകാരണങ്ങളെ രോഗം പല രോഗങ്ങൾ എന്നിവ അത്ഭുവവസ്തുവിന്റെ കണ്ടെത്തിയ ഉദ്ഘാടന അടയാളം.

പകർച്ചവ്യാധികൾ :

ബാക്ടീരിയ :

tbc :

 • കെരതൊചൊന്ജൊന്ച്തിവിതെ ഫ്ല്യ്ച്തെനുലൈരെ
 • കെരതിതിസ് ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ അക്യൂട്ട് ഉവെഇതിസ്
 • ഛൊരൊഇദിതെ : ബൊഉഛുത് കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾക്കും
 • സിഫിലിസ് എന്ന
 • കെരതിതിസ് ഇംതെര്തിതിഎല്ലെ ഉവെഇതിസ്
 • TO എന്ന
 • POM ൽ

പരോപജീവി :

ടോക്സോപ്ലാസ്മോസിസ്

 • അപായ = ആർപിഎം-സി.എ

-സ്ത്രുച്തുരെ ദെഫ്ലെച്തിഒന് ഇംത്രചെരെബ്രല് അസ്ഥി -ഫ്ച്ര് വടു

 • ഏറ്റെടുത്ത = ഫ്ച്ര് പുതിയ -ഉവെ́ഇതെ

വൈറൽ :

വിഹ് Sida

 • റെറ്റിനയിലെ മിച്രൊഅന്ഗിഒപഥ്യ് = എൻ.സി. -വസ്ചുലരിതെ
 • ജി ച്മ്വ് നെച്രൊതിജിന്ഗ് +++
 • രെതിനൊഛൊരൊഇദിതെ തൊക്സൊപ്ലസ്മികുഎ
 • മേഖല

പ്ലേറ്റ് ൽ സ്ക്ലിറോസിസ്

 • രോഗ എസ്ബി = മ്യെലിന് ഉറയിൽ • വിഷയം ശിഥിലീകരണത്തിന്റെ 18-40 പഴയ സ്ത്രീ
 • പ്രചാരണങ്ങൾ തെംപൊരൊസ്പതിഅല്

ഒഫ്ഥല്മൊലൊഗിച് നേട്ടം :

 • തന്ത്രപ്രധാനമായ
 • വേദന
 • മുഖം മൂപര്
 • സെൻസറി
 • ഇല്ല ആർ.ബി +++
 • ഉവെ́ഇതെ
 • വസ്ചുലരിതെ
 • എഞ്ചിൻ
 • POM ൽ 6
 • ംയ്സ്തഗ്മുസ്

ന്യൂറോളജിക്കൽ അപചയവും :

 • SD പ്യ്രമിദല്
 • എസ്.ഡി ചെരെബെല്ലെഉക്സ
 • പ്രശ്നമുണ്ടോ സ്ഫിന്ച്തെ́രിഎന്
 • ത്ര്ത് = സിടിസി + ഇംമുപൊസുപ് / ഇമ്യൂണോ ബയോളജിക്കൽ ഏജൻറ്

ഹെ́മൊപഥിഎസ് :

→ അനെ́മിഎ́ ഫെര്രിപ്ര്രിവെ
HB, < 12 ഗ്രീസ് / DL സ്ത്രീ – < 13.5 ഗ്രീസ് / DL ഹൊംമെ ക്ദ് HB, < 8 ഗ്രീസ് / DL : ചൊന്ജുന്ച്തിവല് കഥപോലെ കഥപോലെ നിര്ഗ്ഗമിക്കുക നിര്ഗ്ഗമിക്കുക ഹ്ഗിഎ, NC

→ വിനാശകരമാണ് വിളർച്ച : ബി 12 കുറവ് = നൊര്ബ് താമസിക്കുന്നത്, POM ൽ മൂന്നാമൻ = = വിപരീതഫലം ജീവിതം

→ Drépanocytose = Ischémie ret = néov = HIV + ഡി.ആർ.

→ പൊല്യ്ച്യ്ഥെമിഅ

 • തലയന് = വകുഎജ് = HB, > 18 ഗ്രീസ് / DL
 • രണ്ടാം ഏരിയ = വിട്ടുമാറാത്ത താഴുമ്പോൾ = മ വിസ്കോസിറ്റി എസ്ജി
 • നിര്ഗ്ഗമിക്കുക = നിഴൽ , ഇറുകിയ സിരകൾ , ഹ്ഗിഎ , എംപ് = ഒവ്ച്ര് – ഒഅച്ര് – അംഗോള -പുതിയ

→ രക്താർബുദം
നിര്ഗ്ഗമിക്കുക = നിഴൽ ( തീയതി ) വിളറിയമുഖം ( പ്രതിബന്ധങ്ങളെ ), തഛെ റോത്ത് , മേൽ, ഇഎഒവ അത്തെഇംതെ എസ്എ = ഐ.സി – -M ന്യൂറോ ഹ്ഗികുഎ – ങേ = POM ൽ – ന്
അനുബന്ധം = ഭ്രമണപഥത്തിന്റെ നേട്ടം ( ഛ്ലൊരൊമെ )

→ ലിംഫോമ
ചൊന്ജ് = TM മഞ്ഞു
ചാലുകൾ ഗ്രന്ഥിയുടെ = എക്സൊഫ്

വാതം :

→ സംശയം
15 – 45 വർഷം വൃദ്ധൻ, മുതുകിലെ രാവിലെ ഉവെഇതിസ് ആവർത്തിച്ചുവരുന്ന ഏകപക്ഷീയമായ വേദന ഉറുമ്പ്
ങ്ങള് ബി 27 + TIF
റേഡിയോ സച്രൊഇലിഅച് = ഡിസി

→ എസ്ഡി ഫ്.ല്.ര്
20 – 40 വർഷം വൃദ്ധൻ
ട്രയാഡ് സവിശേഷത : ഉരെ́ത്രിതെ നോൺ ഗൊനൊചൊച്ചികുഎ – സന്ധിവാതം – ഓക്യുലാർ ( മുചൊപുരുലെംതെ ചൊന്ജ് – ആവർത്തിച്ചുവരുന്ന ഉവെഇതിസ് ഉറുമ്പ് )
ങ്ങള് ബി 27 +അച്ജ് TIF
< 15 വർഷം
ഉവെഇതിസ് ഉഭയകക്ഷി മുൻഭാഗം
CMP : പൂച്ച – ജി.എൽ – കെരതൊപഥ്യ്

ഉപസംഹാരം :

 • എൽ & നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നടപടിക്രമങ്ങൾ അത്ഭുവവസ്തുവിന്റെ ജനറൽ രോഗങ്ങൾ ഒഫ്ഥല്മൊലൊഗിച് പരീക്ഷാ രോഗികളെ പരിപാലനം.

Cours du Dr Benlaribi – കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ഫാക്കൽറ്റി