స్వాగత టాగ్లు Antibiogramme

ట్యాగ్: Antibiogramme

యాంటిబయోటిక్స్ మరియు యాంటీబయాటిక్ గ్రహణశీలత

నేను- చారిత్రక : తొలి యాంటిబయోటిక్, ఎర్నెస్ట్ డ్యుచెస్నే ద్వారా పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం నుండి గుర్తించారు, పెన్సిలిన్ ఉంది. Ses propriétés furent redécouvertes par hasard...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్