స్వాగత టాగ్లు యాంటీబయాటిక్స్

ట్యాగ్: యాంటీబయాటిక్స్

బయాటిక్ విట్రో అధ్యయనం

నేను- lntroduction : Le but de la réalisation d’un antibiogramme est de prédire la sensibilité d’un germe à un ou plusieurs antibiotiques dans une optique...

యాంటిబయోటిక్స్ మరియు యాంటీబయాటిక్ గ్రహణశీలత

నేను- చారిత్రక : తొలి యాంటిబయోటిక్, ఎర్నెస్ట్ డ్యుచెస్నే ద్వారా పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం నుండి గుర్తించారు, పెన్సిలిన్ ఉంది. Ses propriétés furent redécouvertes par hasard...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్