സ്വാഗതം ടാഗുകൾ അടിത്തറ

ടാഗ്: അടിത്തറ

അടിസ്ഥാന ലൈഫ് പിന്തുണ – ഹൃദയാഘാതത്തെ

ഞാന്- ആമുഖം : പ്രഥമശുശ്രൂഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, tels qu'ils sont enseignés pour le secouriste doivent permettre de stabiliser l'état de la personne, c'est-à-dire de...

ആസിഡ് അടിസ്ഥാന; എന്ന അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് ആശയം

നിർവചനങ്ങൾ : - അയണീകരണം അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ദിഷൊചിഅതിഒന് : പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഇല്ലാതായതോടെ സമയത്ത് അയോണുകൾ രൂപം എലെക്ട്രോലൈറ്റ് വിളിക്കുന്നു: parmi lesquels on distingue...

ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ

വാർത്തകൾ