ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಬಿಲ್ಹಾರ್ಜಿಯೋಸಸ್

ಟ್ಯಾಗ್: ಬಿಲ್ಹಾರ್ಜಿಯೋಸಸ್

ಸ್ಖಿಸ್ಟೊಸೊಮಿಯಾಸಿಸ್ – bilharzia

1- ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ : ಸ್ಖಿಸ್ಟೊಸೊಮಿಯಾಸಿಸ್ ಪರಾವಲಂಬಿ ರೋಗಗಳು, ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಾಸಿಸುವ trematode ಹುಳುಗಳು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಗಳ. Il existe les...

ಜನಪ್ರಿಯ

ನ್ಯೂಸ್