స్వాగత టాగ్లు విష పూరిత,

ట్యాగ్: విష పూరిత,

విష పూరిత,

నేను- నిర్వచనం : C'est une toxi-infection alimentaire due à l'exotoxine thermolabile du clostridium botulinum. క్లోస్ట్రిడియం బోట్యులినుమ్ కఠినమైన వాయురహిత బ్యాక్టీరియా ఉంది, sporulé et capsulé....

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్