സ്വാഗതം ടാഗുകൾ Bronchite

ടാഗ്: Bronchite

വിട്ടുമാറാത്ത ബ്രോങ്കൈറ്റിസുണ്ട്

ഞാന്- പൊതു അവലോകനം : വളരെ പതിവ്, മന അവഗണിച്ചു, അജ്ഞാത സാധ്യതയുള്ള പരിണാമം. 20% ഇറാൻ ബാക്കിയുള്ളവ ശ്വാസതടസ്സം പുരോഗതിക്ക്. ഓരോ വർഷവും 1200 DC par...

അക്യൂട്ട് ബ്രോങ്കൈറ്റിസുണ്ട്

ഞാന്- നിര്വചനം : C'est une inflammation aigue des bronches ou des bronchioles terminales, d'origine le plus souvent virale ou viro-bactérienne, d'évolution bénigne Le stade initial associe...

ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ

വാർത്തകൾ