స్వాగత టాగ్లు క్రోమోజోములు

ట్యాగ్: క్రోమోజోములు

క్రోమోజోములు

నేను- మానవ క్రోమోజోమ్లు నిర్మాణం : Les chromosomes sont de petits organes en forme de bâtonnets constitués par de longues molécules d'ADN double brin associés...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్