സ്വാഗതം ടാഗുകൾ പഴക്കംചെന്ന

ടാഗ്: പഴക്കംചെന്ന

വിട്ടുമാറാത്ത ബ്രോങ്കൈറ്റിസുണ്ട്

ഞാന്- പൊതു അവലോകനം : വളരെ പതിവ്, മന അവഗണിച്ചു, അജ്ഞാത സാധ്യതയുള്ള പരിണാമം. 20% ഇറാൻ ബാക്കിയുള്ളവ ശ്വാസതടസ്സം പുരോഗതിക്ക്. ഓരോ വർഷവും 1200 DC par...

ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ

വാർത്തകൾ