స్వాగత టాగ్లు కమ్యూనికేషన్

ట్యాగ్: కమ్యూనికేషన్

పద్ధతులు అందుతున్న; సెల్ అధ్యయనం

పరిచయం : La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle fondamentales des organismes vivants et en raison de sa petite taille, కణ జీవశాస్త్రం. అన్నీ ...

రసాయన సంకేతాలు ద్వారా అంతఃకణ కమ్యూనికేషన్

1- పరిచయం : అంతఃకణ కమ్యూనికేషన్ బహుకణ జీవుల లక్షణాలను ఒకటి, రసాయన అణువులు అందించిన (సమాచారం లేదా దూతలు అణువులు) émises par une...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్