ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಕೋರ್ಟಿಕೊಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್

ಟ್ಯಾಗ್: ಕೋರ್ಟಿಕೊಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್

ಕೋರ್ಟಿಕೊಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್

Qu'est-ce que c'est ? ಕೋರ್ಟಿಕೊಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್, ಹೆಚ್ಚು ಸರಳವಾಗಿ ಎಂಬ ಕೋರ್ಟಿಕೊಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್, sont des hormones stéroïdiennes sécrétées chez les êtres humains par le cortex de la glande...

ಜನಪ್ರಿಯ

ನ್ಯೂಸ್