സ്വാഗതം ടാഗുകൾ ചൊര്തിചൊസ്തെരൊഇദ്സ്

ടാഗ്: ചൊര്തിചൊസ്തെരൊഇദ്സ്

ചൊര്തിചൊസ്തെരൊഇദ്സ്

ഞാന്- അവതാരിക : Historique de la corticothérapie La cortisone a été découverte en 1935 ഒരു അമേരിക്കൻ ബിഒഛെമിസ്ത് എഡ്വേർഡ് കാൽവിൻ പ്രകാരം. എന്നാർക്കറിയാം (1886 - 1972), Prix Nobel...

ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ

വാർത്തകൾ