സ്വാഗതം ടാഗുകൾ ചുതനെഒഉസ്

ടാഗ്: ചുതനെഒഉസ്

ചുതനെഒഉസ് .ലെഷ്മാന്യ

അവതാരിക : ചുതനെഒഉസ് .ലെഷ്മാന്യ (തീയതി) കശേരുകിയുടെ ഹോസ്റ്റിന്റെ പരാന്നഭോജികളുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന സൂനോസുകളായി നിർവചിക്കാം ...

ല്യൂപ്പസ്

ഞാന്- DEFINITION : la tuberculose est l'ensemble des manifestations dermatologiques dues à la présence du bacille tuberculeux dans l'organisme et notamment au niveau...

ചുതനെഒഉസ് .ലെഷ്മാന്യ

.ലെഷ്മാന്യ ത്ര്യ്പനൊസൊമിദെസ് ക്ലാസ് എന്ന ജീവികൾ മൂലമാണ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. മൂന്ന് ഇനങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടതാണെന്നും : ചുതനെഒഉസ് .ലെഷ്മാന്യ (ബട്ടൺ ഓറിയന്റ് ...

ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ

വാർത്തകൾ