స్వాగత టాగ్లు చర్మ సంబంధమైన

ట్యాగ్: చర్మ సంబంధమైన

చర్మసంబంధమైన లీష్మేనియాసిస్

పరిచయం : చర్మసంబంధమైన లీష్మేనియాసిస్ (LC) peuvent être définies comme des zoonoses résultant du parasitisme de l’hôte vertébré par un protozoaire flagellé du...

ల్యూపస్

నేను- DEFINITION : la tuberculose est l'ensemble des manifestations dermatologiques dues à la présence du bacille tuberculeux dans l'organisme et notamment au niveau...

చర్మసంబంధమైన లీష్మేనియాసిస్

లీష్మేనియాసిస్ trypanosomides తరగతి ప్రోటోజోవా వల్ల వ్యాధులు ఉన్నాయి. మూడు రకాలు ఒంటరితనానికి : చర్మసంబంధమైన లీష్మేనియాసిస్ (బటన్ ఓరియంట్ ...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్