స్వాగత టాగ్లు dermatoses

ట్యాగ్: dermatoses

dermatoses bulleuses

నిర్వచనాలు- సాధారణ : అనేక వ్యాధులు మరియు విజాతీయ సమూహం. చర్మం వివిధ నియోజక వర్గాల సాధించే ద్వితీయ : అంతః, l’épiderme...

ప్రొఫెషనల్ dermatoses

నేను- నిర్వచనం : Les dermatoses professionnelles sont des affections cutanées dont l'apparition et le développement sont liés au travail. Cette définition regroupe en fait deux catégories...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్