స్వాగత టాగ్లు డిస్క్రిప్టివ్

ట్యాగ్: డిస్క్రిప్టివ్

వివరణాత్మక సాంక్రమిక రోగ విజ్ఞానం

నేను- పరిచయము : L'Epidémiologie une science qui utilise des méthodes de raisonnement visant à observer des faits pour établir un portrait épidémiologique d'un évènement de...

OS ల d యని డిస్క్రిప్టివ్ అధ్యయనం; జీవ ఆసక్తి మరియు వాటి ఉత్పన్నాలు

1) D-Glucopyranose : సే గ్లూకోజ్ naturel (D (+) గ్లూకోజ్) ప్రకృతిలో విస్తృతంగా ఉంది. C’est le principal carburant de l’organisme et le carburant...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్