സ്വാഗതം ടാഗുകൾ ഫലം

ടാഗ്: ഫലം

എഫ്ഫെത് നല്ലതാണ്

ഞാന്- നിര്വചനം : Un placebo est un traitement d'efficacités pharmacologique propre nulle mais agissant lorsque le sujet pense recevoir un traitement actif pour un mécanisme psychologique...

ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ

വാർത്തകൾ