స్వాగత టాగ్లు సాంక్రమిక రోగ విజ్ఞానం

ట్యాగ్: సాంక్రమిక రోగ విజ్ఞానం

ప్రయోగాత్మక సాంక్రమిక రోగ విజ్ఞానం

నేను- పరిచయం : ప్రయోగాత్మక విజ్ఞానం శాస్త్రీయ పని ఒక పరికల్పనను పరీక్షించడం అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం. భౌతిక శాస్త్రం, la méthode expérimentale...

వివరణాత్మక సాంక్రమిక రోగ విజ్ఞానం

నేను- పరిచయము : L'Epidémiologie une science qui utilise des méthodes de raisonnement visant à observer des faits pour établir un portrait épidémiologique d'un évènement de...

కాని కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఎపిడిమియాలజీ

నేను- పరిచయము : సాంక్రమిక వ్యాధుల బదిలీ ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఒక రియాలిటీ ఉంది (ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో). L'Algérie traverse, depuis quelques...

విశ్లేషణాత్మక సాంక్రమిక రోగ విజ్ఞానం

నేను- పరిచయము : L'Epidémiologie étudie la distribution temporelle et spatiale des états de santé dans des populations humaines, des facteurs qui déterminent cette distribution...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్