സ്വാഗതം ടാഗുകൾ Fibrillation

ടാഗ്: Fibrillation

അത്രിഅല് ഫിബ്രില്ലതിഒന്

ഞാന്- അവതാരിക : അത്രിഅല് ഫിബ്രില്ലതിഒന് ഏറ്റവും സാധാരണമായ സുസ്ഥിരമായ അര്ര്ഹ്യ്ഥ്മിഅ ആണ്. ഇത് ഏകദേശം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു 2,2 millions de patients aux USA et...

ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ

വാർത്തകൾ