ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್

ಟ್ಯಾಗ್: ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್

gametogenesis

ಅವಲೋಕನ : Gametogenesis ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೀಟ್ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 2 ಲಿಂಗಗಳ. ಇದು ಜನನಾಂಗದ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ವೃಷಣಗಳು ...

ಜನಪ್ರಿಯ

ನ್ಯೂಸ್