സ്വാഗതം ടാഗുകൾ കുറവുകളെ

ടാഗ്: കുറവുകളെ

ഹ്യ്പൊപിതുഇതരിസ്മ്

ഞാന്- ആമുഖം / നിർവചനം : L’IAH ou hypopituitarisme antérieur est défini comme l'insuffisance de la production des hormones provenant de l’adénohypophyse ou hypophyse antérieure. Ses signes...

ഹൃദയം പരാജയം

നിര്വചനം : സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ കഴിവില്ലായ്മ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്, രക്തം ഉപാപചയ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ ആവശ്യമായ ഒഴുകുന്ന ...

ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ

വാർത്തകൾ