സ്വാഗതം ടാഗുകൾ മിച്രൊസ്പൊരിദിഒസെ

ടാഗ്: മിച്രൊസ്പൊരിദിഒസെ

ചൊച്ചിദിഒസെസ് ദിഗെസ്തിവെസ് / ബ്ലസ്തൊച്യ്സ്തൊസെ – മിച്രൊസ്പൊരിദിഒസെ

ചൊച്ചിദിഒസിസ് ദിഗെസ്തിവെസ് 1- അവതാരിക : ചൊച്ചിദിഅ പ്രൊതൊജൊഅന് പരാന്നഭോജികൾ ആകുന്നു, ഗ്രൂപ്പ് (അപിചൊംപ്ലെക്സഅ), se caractérisent par une infestation digestive chez l'hôte définitif, ഫലമായി ...

ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ

വാർത്തകൾ