స్వాగత టాగ్లు న్యూరోన్

ట్యాగ్: న్యూరోన్

న్యూరాన్ ఫిజియాలజీ

నేను- పరిచయము : న్యూరాన్స్ రెండు లక్షణాలు ప్రాథమికంగా లింక్ చేసారు : l'excitabilité et la conduction qui leur permettent de recevoir, de propager et de transmettre...

న్యూరాన్ ఫిజియాలజీ

నేను- పరిచయము : న్యూరాన్స్ ప్రాథమికంగా సంబంధిత లక్షణాలను కలిగి : తెలియడము ప్రసరణకు వాటిని స్వీకరించేందుకు అనుమతించే, de propager et de transmettre...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్