స్వాగత టాగ్లు Ophtalmologiques

ట్యాగ్: Ophtalmologiques

L యని ఆప్తాల్మిక్ ఆవిర్భావములను; s & HTA మరియు అందుతున్న; ధమనులు గట్టిపడే

నేను- అవలోకనం : HTA >140/90 mm Hg Tous le système vasculaire subit ses conséquences. 1 milliard d'individus dans le monde Pathologie extrêmement fréquente (25-30)% వయోజన జనాభా ...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్