ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು Oc ಸೈಟ್‌ಗಳು

ಟ್ಯಾಗ್: Oc ಸೈಟ್‌ಗಳು

gametogenesis

ಅವಲೋಕನ : Gametogenesis ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೀಟ್ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 2 ಲಿಂಗಗಳ. ಇದು ಜನನಾಂಗದ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ವೃಷಣಗಳು ...

ಜನಪ್ರಿಯ

ನ್ಯೂಸ್