స్వాగత టాగ్లు Ovogenèse

ట్యాగ్: Ovogenèse

Ovogenèse

La formation des gamètes dans le sexe féminin s'appelle l’ovogenèse. Elle se déroule dans les ovaires et regroupe l’ensemble des modifications qui permettent la formation...

బీజకణోత్పత్తి

అవలోకనం : బీజకణోత్పత్తి లో బీజకణం ఏర్పాటు ప్రక్రియ 2 లింగాల. ఇది జననేంద్రియ గ్రంధులు జరుగుతుంది, testicules pour le...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్