స్వాగత టాగ్లు Paget

ట్యాగ్: Paget

పాగెట్స్ వ్యాధి

నేను- నిర్వచనం : 2బోలు ఎముకల వ్యాధి తరువాత వ శల్య, ఒక వైకల్పము వర్ణించవచ్చు : ఒక ఒస్టితిస్ deformans ఉంది - స్థానికీకరించిన ప్రసరించి ఉండవచ్చు, résorption osseuse élevée Perturbation de...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్