ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು Parenchymateuse

ಟ್ಯಾಗ್: Parenchymateuse

ಎಲ್ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಬಾವು (suppurative ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಪರೆಂಕಿಮ)

ನಾನು- ಅವಲೋಕನ : Il s'agit d'une nécrose parenchymateuse due l'agression microbienne du parenchyme pulmonaire par des germes pyogènes qui va aboutir à la formation du...

ಜನಪ್ರಿಯ

ನ್ಯೂಸ್