സ്വാഗതം ടാഗുകൾ പതോളജി

ടാഗ്: പതോളജി

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ട്യൂമർ പതോളജി

ഞാന്- പ്രോസ്റ്റേറ്റ് അനാട്ടമി : മ്ച്നെഅല് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ൽ വശമായിരുന്നു : → 4 മേഖലകളിൽ ഗ്ലംദുലൈരെസ്: സെൻട്രൽ സോൺ (25%), Zone de Transition...

ത്തിനുള്ള പതോളജി

ഞാന്- നിർവചനം -ഗെനെരല് - മൊര്ഫൊലൊഗിചല് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ - ത്തിനുള്ള മാധ്യമത്തിന്റെ പഠനം രീതി : 1- നിര്വചനം : Le système intercellulaire représente un ensemble d’espaces ou de...

ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ

വാർത്തകൾ