സ്വാഗതം ടാഗുകൾ പാത്തോളജിക്കൽ

ടാഗ്: പാത്തോളജിക്കൽ

വ്യക്തിത്വം ക്രമക്കേട്

ഞാന്- DEFINITION : ലോകാരോഗ്യ ചിന്തയുടെ ഒരു ഘടനാപരമായ മോഡ് ആണ് പ്രകാരം വ്യക്തിത്വം, sentiment ou comportement qui caractérise le type d’adaptation et le style...

ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ

വാർത്തകൾ